تلاوت مجلسی جزء 30

 Untitled 224

 

ردیفسورهشرح کاملقاریمدت زماندانلود
1نباابوالعینین شعیشع-تلاوت تصویری سوره نباءابوالعینین شعیشع18:55download button
2نباامین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و نبأ(تصویری)امین پویا16:00download button
3نباامین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و نبأ(صوتی)امین پویا15:52download button
4نباانور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و فاتحه با زیرنویس انگلیسیانور شحات انور13:20download button
5نباانور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و فاتحهانور شحات انور13:20download button
6نباجهانبخش فرجی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء (تصویری)جهانبخش فرجی 05:20download button
7نباجهانبخش فرجی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء (صوتی)جهانبخش فرجی 05:20download button
8نباحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و نباءحسن رضائیان31:08download button
9نباحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و نباء- صوتیحسن رضائیان31:08download button
10نباحسین فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 105-111 و نباء آیات 6-40 (تصویری)حسین فردی20:53download button
11نباحسین فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 105-111 و نباء آیات 6-40 (صوتی)حسین فردی20:53download button
12نباحمید رحیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 31-40حمید رحیمی 14:51download button
13نباراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 31-39 صوتیراغب مصطفی غلوش06:38download button
14نباراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 31-39 تصویریراغب مصطفی غلوش06:38download button
15نباراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه غلوش نبأ آیات 31 -40راغب مصطفی غلوش06:43download button
16نبارضا محمدپور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 31 تا آخررضا محمدپور 04:31download button
17نباسید محمد جواد حسینی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نبا آیات 31-40 و کوثر (صوتی)سید محمد جواد حسینی10:11download button
18نباسید محمد جواد حسینی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نبا آیات 31-40 و کوثر (تصویری)سید محمد جواد حسینی10:11download button
19نباسید محمدجواد حسینی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نبأ ، کوثر (تصویری)سید محمد جواد حسینی10:11download button
20نباسید محمدجواد حسینی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نبأ ، کوثر (صوتی)سید محمد جواد حسینی10:11download button
21نباعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده آیات 20-35 ، نباء 31-آخر و شمسعبدالباسط44:49download button
22نباعبدالباسط محمد عبدالصمد - سوره نبا 31 تااخرعبدالباسط06:18download button
23نباعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده آیات 20-35 ، نباء آیات 31 تا آخر و شمسعبدالباسط44:49download button
24نباعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 31-39عبدالباسط04:22download button
25نباقاسم رضیعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارک احزاب آیات 21-27 و نباء آیات 31-40قاسم رضیعی16:36download button
26نباقاسم رضیعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارک احزاب آیات 21-27 و نباء آیات 31-40قاسم رضیعی16:36download button
27نبامحسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء ، ضحی ، انشراح ، کوثر و توحیدمحسن حاجی حسنی کارگر 18:41download button
28نبامحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره های نباء31-40 ، ضحی و انشراحمحمد احمد بسیونی25:00download button
29نبامحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره های نباء31-40 ، ضحی و انشراحمحمد احمد بسیونی25:00download button
30نبامحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نبأ آیات 37-40محمد اللیثی05:02download button
31نبامحمد حسین سبزعلی-تلاوت مجلسی سوره نباء آیات 31-40محمد حسین سبزعلی12:28download button
32نبامحمد حسین سبزعلی-تلاوت مجلسی سوره نباء آیات 31-40محمد حسین سبزعلی12:28download button
33نبامحمد رضا پور زرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و کوثرمحمد رضا پور زرگری13:13download button
34نبامحمد عبدالعزیز حصان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 1-40محمد عبد العزیز حصّان28:10download button
35نبامحمد یحی شرقاوی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نبا (40-31) و علق (5-1)محمد یحی شرقاوی 15:43download button
36نبامحمدحسین سبزعلی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 1-30 - تصویریمحمدحسین سبزعلی 06:11download button
37نبامحمدحسین سبزعلی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 1-30 - صوتیمحمدحسین سبزعلی 06:11download button
38نبامحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و کوثر-صوتیمحمدرضا پورزرگری13:13download button
39نبامحمود شحات انور - نباء آیات 31 تا 40، کوثرمحمود شحات انور00:17:54download button
40نبامحمود علی البنّا-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 31-آخرمحمود علی البنّا27:26download button
41نبامسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباءمسعود سیاح گرجی17:07download button
42نبامسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و زلزالمسعود سیاح گرجی10:50download button
43نبامسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباءمسعود سیاح گرجی17:07download button
44نبامسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و زلزالمسعود سیاح گرجی10:50download button
45نبامسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء و زلزالمسعود سیاح گرجی10:43download button
46نبامصطفی یادگاری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر و نباءمصطفی یادگاری 18:35download button
47نبامنصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات 31-41 و قدر- صوتیمنصور قصری زاده 17:26download button
48نبامنصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات 31-41 و قدرمنصور قصری زاده 17:26download button
49نبامهدی قره شیخ لو-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباءمهدی قره شیخ لو34:50download button
50نبامهدی قره شیخ لو-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباءمهدی قره شیخ لو34:50download button
51نبانصرالدین طوبار - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نبأ آیات 1-40نصرالدین طوبار 00:11:31download button
52نبایاسر عبدالباسط (فرزند مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد) - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نبأ آیه 31 الی آخریاسر عبدالباسط (فرزند مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد) 04:06download button
53نبانباء آیات 31 تا 40، کوثر00:17:54download button
54نازعاتانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نازعات و علقانور شحات انور16:53download button
55نازعاتانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نازعات و علقانور شحات انور16:53download button
56نازعاتحبیب الله پور احمدی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-46حبیب الله پور احمدی05:10download button
57نازعاتحمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعراف آیات 42-51 و نازعات آیات 40-46حمید شاکر نژاد26:52download button
58نازعاتحمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعراف آیات 42-51 و نازعات آیات 40-46حمید شاکر نژاد26:52download button
59نازعاتحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات 62-70 ، نازعات و کوثر (صوتی)حمیدرضا احمدی وفا14:08download button
60نازعاتحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات 62-70 ، نازعات و کوثر (تصویری)حمیدرضا احمدی وفا14:08download button
61نازعاتسوره های الذاريات 47-60 النجم 53-62 القمر 1-5 النازعات 26-41سوره های الذاريات 4752:26download button
62نازعاتسید متولی عبدالعال-تلاون مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 61-آخر و نازعات 26-آخرسید متولی عبدالعال59:10download button
63نازعاتسید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعاتسید متولی عبدالعال18:15download button
64نازعاتسید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-33سید متولی عبدالعال 04:11download button
65نازعاتسید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-33 - تصویریسید متولی عبدالعال 04:04download button
66نازعاتسید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-33 - صوتیسید متولی عبدالعال 04:04download button
67نازعاتشعبان عبدالعزیز صیاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و نازعاتشعبان عبدالعزیز صیاد40:59download button
68نازعاتعبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مزمل19-20 و نازعات26-41عبدالفتاح طاروطی17:29download button
69نازعاتعبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مزمل19-20 و نازعات26-41عبدالفتاح طاروطی17:29download button
70نازعاتمحمد احمد بسیونی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-33محمد احمد بسیونی04:37download button
71نازعاتمحمد احمد بسیونی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-33محمد احمد بسیونی04:37download button
72نازعاتمحمد شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح و نازعاتمحمد شحات انور21:00download button
73نازعاتمحمد عبدالعزیز حصّان - ترتیل سوره مبارکه نازعاتمحمد عبد العزیز حصّان04:20download button
74نازعاتمحمدحسین سبزعلی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 15-30 در محضر رهبر انقلاب (صوتی)محمدحسین سبزعلی 15:30download button
75نازعاتمحمدحسین سبزعلی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 15-30 در محضر رهبر انقلاب (تصویری)محمدحسین سبزعلی 15:30download button
76نازعاتمحمود علی البنّا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 39-50 و نازعات ایات 27-33محمود علی البنّا28:30download button
77نازعاتمحمود علی البنّا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر، الرحمن، نازعات و شمسمحمود علی البنّا26:54download button
78نازعاتمحمود علی البنّاء-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و نازعاتمحمود علی البنّاء28:29download button
79نازعاتمحمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 39-50 و نازعات آیات 27-33محمود علی البناء 29:37download button
80نازعاتمحمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب ایات 39-50 و نازعات آیات27-33محمود علی البناء 29:37download button
81نازعاتمصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 15-46مصطفی اسماعیل27:31download button
82نازعاتمصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قاف آیات 31 تا آخر ، حاقه 1-24 ، نازعات ، شمس و حمدمصطفی اسماعیل54:49download button
83نازعاتمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 263-281 ، نازعات 26-41مصطفی اسماعیل 40:36download button
84نازعاتمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حاقه و نازعات (تصویری)مصطفی اسماعیل 27:55download button
85نازعاتمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 27-41 - صوتیمصطفی اسماعیل 05:29download button
86نازعاتمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 27-41 - تصویریمصطفی اسماعیل 05:29download button
87نازعاتمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حاقه و نازعات (صوتی)مصطفی اسماعیل 27:55download button
88نازعاتسوره بقره آیات 263 تا 281 و سوره نازعات آیات 26 تا 4140:42download button
89عبسشحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه عبسشحات محمد انور08:39download button
90تکویراستاد حجةالاسلام مجید جعفری تبار-تلاوت زیبا و مفهومی آیاتی از سوره تکویراستاد حجةالاسلام مجید جعفری تبار05:10download button
91تکویرجواد فروغی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویر در دوران کودکی و به سبک عبدالباسطجواد فروغی07:27download button
92تکویرجواد فروغی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویر در دوران نوجوانیجواد فروغی04:53download button
93تکویرجواد فروغی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویرجواد فروغی05:24download button
94تکویرخلیل الحصری-تلاوت مجلسی سوره تکویر آیات 15-آخرخلیل الحصری03:26download button
95تکویرسعید مسلم - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویرسعید مسلم 04:15download button
96تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره تکویر آیات 1-12عبدالباسط09:10download button
97تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم (س) آیات 2-36 و تکویرعبدالباسط36:45download button
98تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 60-78 ، تکویر آیات 107-آخر ، ضحی ، شوری و حمدعبدالباسط43:31download button
99تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویر آیات 1-22 - صوتیعبدالباسط04:41download button
100تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویر آیات 1-22 - تصویریعبدالباسط04:41download button
101تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد -آیات سوره تکویرعبدالباسط06:28download button
102تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 2-36 و تکویرعبدالباسط36:51download button
103تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 2-36 و تکویرعبدالباسط44:49download button
104تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 60-78 و 107 تا آخر ، تکویر ، ضحی ، شرح و حمدعبدالباسط43:31download button
105تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات 18-آخر ، تکویر و فجر آیات 27-آخرعبدالباسط27:57download button
106تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات 18 تا آخر ، تکویر و فجر آیات 27 - آخرعبدالباسط27:57download button
107تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویر آیات 1-6عبدالباسط04:46download button
108تکویرعبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطارعبدالفتاح شعشاعی31:22download button
109تکویرعبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطارعبدالفتاح شعشاعی31:22download button
110تکویرعبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطارعبدالفتاح شعشاعی29:01download button
111تکویرعبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار همراه با ترجمه انگلیسیعبدالفتاح شعشاعی29:01download button
112تکویرکامل یوسف یهتیمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویرکامل یوسف یهتیمی11:58download button
113تکویرمحمد شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و تکویرمحمد شحات انور26:33download button
114تکویرمحمد عبدالعزیز حصان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یس ، تکویر و انفطار همراه با ترجمه انگلیسیمحمد عبد العزیز حصّان32:31download button
115انفطارانفطار00:14:20download button
116مطففینعبدالمنعم طوخی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره مبارکه مطففینعبدالمنعم طوخی01:35download button
117مطففینکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس- صوتیکریم منصوری05:44download button
118مطففینکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمسکریم منصوری05:44download button
119مطففینکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمسکریم منصوری05:44download button
120مطففینمحمد کاظم نداف - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مطففین آیات 22-36 - صوتیمحمد کاظم نداف 04:26download button
121مطففینمحمد کاظم نداف - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مطففین آیات 22-36 - تصویریمحمد کاظم نداف 04:26download button
122مطففینمحمدتقی تسویه چی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففینمحمدتقی تسویه چی 13:03download button
123مطففینمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، مطففین و قدر (تصویری)محمدرضا پورزرگری 26:49download button
124مطففینمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، مطففین و قدر (صوتی)محمدرضا پورزرگری 26:49download button
125مطففینمحمود شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، مطففین ، حمد و بقرهمحمود شحات انور21:36download button
126مطففینمحمود شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، مطففین ، حمد و بقرهمحمود شحات انور21:36download button
127انشقاقعبدالباسط محمد عبد الصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و انشقاقعبدالباسط21:42download button
128انشقاقمحمد اللیثی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و انشقاق به همراه زیرنویس انگلیسیمحمد اللیثی22:00download button
129انشقاقمحمد اللیثی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم آیات 1-8 و انشقاق 1-9محمد اللیثی26:04download button
130انشقاقمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انشقاق آیات 1-9محمد اللیثی05:08download button
131انشقاقمحمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسرا آیات 7-9 ، انشقاق آیات 16 تا آخر و علق آیات 1-8 در مسجد الأقصی-فلسطینمحمد صدیق منشاوی08:18download button
132بروججواد فروغی-تلاوت مجلسی سوره های فرقان و بروججواد فروغی6:19download button
133بروجراغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بروجراغب مصطفی غلوش19:46download button
134بروجمحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره بروج آیات 11-22محمد احمد بسیونی20:07download button
135بروجمحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره بروج آیات 11-22محمد احمد بسیونی20:07download button
136طارقجواد فروغی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و حمد - سال1373 (تصویری)جواد فروغی10:45download button
137طارقجواد فروغی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق در حضور رهبر معظم انقلاب (تصویری)جواد فروغی06:04download button
138طارقجواد فروغی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و حمد - سال1373 (صوتی)جواد فروغی10:45download button
139طارقجواد فروغی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق در حضور رهبر معظم انقلاب (صوتی)جواد فروغی06:04download button
140طارقحجاج رمضان الهنداوی-تلاوت مجلسی سوره ه های انسان-طارق-کوثر حمد-بقره (تصویری)حجاج رمضان الهنداوی26:15download button
141طارقحمید شاکر نژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق - تصویریحمید شاکر نژاد07:39download button
142طارقحمید شاکر نژاد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق - صوتیحمید شاکر نژاد07:39download button
143طارقراغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و نصرراغب مصطفی غلوش08:11download button
144طارقراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-48 و طارقراغب مصطفی غلوش18:13download button
145طارقسوره حجرات آیات 13 تا آخر - سوره ق آیات 1 تا 22 - سوره طارق و سوره شرحسوره حجرات آیات 13 تا آخر 37:00download button
146طارقسید احمد مقیمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات 58-66 و طارقسید احمد مقیمی14:59download button
147طارقصالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و طارقصالح اطهری فرد20:23download button
148طارقصالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و طارقصالح اطهری فرد20:23download button
149طارقعبدالباسط - سوره طارق (تصویری)عبدالباسط06:11download button
150طارقعبدالباسط - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارقعبدالباسط05:24download button
151طارقعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و فجر(تصویری)عبدالباسط16:19download button
152طارقعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و فجر(صوتی)عبدالباسط16:10download button
153طارقعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری 49 تا آخر ، ق 1-35 و طارقعبدالباسط33:37download button
154طارقعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات 49-آخر ، ق آیات 1-35 و طارقعبدالباسط33:37download button
155طارقعلی محمود شمیس-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 102-115 و طارقعلی محمود شمیس25:50download button
156طارققاسم مقدمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصّلت آیات 30-36 و طارق (صوتی)قاسم مقدمی 19:43download button
157طارققاسم مقدمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصّلت آیات 30-36 و طارق (صوتی)قاسم مقدمی 19:43download button
158طارقمحمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق آیات 1-16محمد صدیق منشاوی04:34download button
159طارقمحمدی بحیری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق (تصویری)محمدی بحیری 04:46download button
160طارقمحمدی بحیری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق (صوتی)محمدی بحیری 04:46download button
161طارقمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی زیبا از سوره مبارکه طارقمحمود شحات انور00:02:39download button
162طارقمحمود صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق آیات 1-8محمود صدیق منشاوی 05:40download button
163طارقمحمود صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق آیات 1-8محمود صدیق منشاوی 05:40download button
164طارقمسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، زلزال و کوثرمسعود سیاح گرجی 12:10download button
165طارقمسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، زلزال و کوثرمسعود سیاح گرجی 12:10download button
166طارقمسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، زلزال و کوثرمسعود سیاح گرجی 12:10download button
167طارقمصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و طارقمصطفی اسماعیل19:01download button
168طارقمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارقمصطفی اسماعیل 3:12download button
169طارقمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 238-252 ، طارق و شرحمصطفی اسماعیل 32:54download button
170طارقهم خوانی بسیار زیبای گروه شهید مداح-تلاوت سوره مبارکه طارق در محضر رهبر معظم انقلاب (حسینیه امام خمینی-1368)هم خوانی بسیار زیبای گروه شهید مداح08:35download button
171طارقسوره طارق00:04:39download button
172طارقسوره اسرا آیات 1 تا 15 و سوره طارق25:13download button
173طارقسوره بقره آیات 238 تا 252 سوره طارق و سوره شرح32:58download button
174اعلیاحمد محمد عامر - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلیاحمد محمد عامر04:20download button
175اعلیاحمد محمد عامر - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلیاحمد محمد عامر04:20download button
176اعلیجعفر فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فصلت 30-36 و أعلیجعفر فردی20:11download button
177اعلیحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و اعلیحامد شاکر نژاد15:26download button
178اعلیحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و اعلیحامد شاکر نژاد15:26download button
179اعلیحجت الاسلام شجاع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حدید آیات 1-6 و اعلی آیات 1-7حجت الاسلام شجاع 13:24download button
180اعلیحسین خزائی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و أعلی (تصویری)حسین خزائی 09:34download button
181اعلیحسین خزائی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و أعلی (صوتی)حسین خزائی 09:34download button
182اعلیحسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری ، أعلی ، فاتحه و توحیدحسین فردی21:13download button
183اعلیحسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری ، أعلی ، فاتحه و توحیدحسین فردی21:13download button
184اعلیحمدی زامل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی آیات 1-17 (تصویری)حمدی زامل 04:57download button
185اعلیحمدی زامل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی آیات 1-17 (صوتی)حمدی زامل 04:57download button
186اعلیحمید شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره های أعراف و أعلیحمید شاکر نژاد27:49download button
187اعلیحمید شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره های أعراف و أعلیحمید شاکر نژاد27:49download button
188اعلیسعید پرویزی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طه آیات 98-114 و اعلیسعید پرویزی14:18download button
189اعلیسعید پرویزی - تلاوت مجلسی قرآن کریم سوره های مبارکه فصلت و اعلی (سی و پنجمین مسابقات قرآن کریم)سعید پرویزی 18:24download button
190اعلیسعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی آیات 1-13سعید زناتی 03:58download button
191اعلیسعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی آیات 1-13سعید زناتی 03:58download button
192اعلیسید صادق مسلمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری و أعلی - صوتیسید صادق مسلمی 14:47download button
193اعلیسید صادق مسلمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری و أعلی - تصویریسید صادق مسلمی 14:47download button
194اعلیصادق مسلمی-تلاوت مجلسی سوره های هود ، أعلی ، کوثرصادق مسلمی14:31download button
195اعلیمحمد جواد پناهی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی (صوتی)محمد جواد پناهی05:23download button
196اعلیمحمد جواد پناهی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی (تصویری)محمد جواد پناهی05:23download button
197اعلیمحمدحسین سبزعلی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19محمدحسین سبزعلی 04:03download button
198اعلیمحمدحسین سبزعلی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19محمدحسین سبزعلی 04:03download button
199اعلیمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و اعلی (تصویری)محمود شحات انور05:05download button
200اعلیمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف و اعلی (صوتی)محمود شحات انور05:05download button
201اعلیمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، اعلی و شمس (صوتی)محمود شحات انور51:07download button
202اعلیمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 و اعلی (تصویری)محمود شحات انور15:03download button
203اعلیمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 و اعلی (صوتی)محمود شحات انور15:03download button
204اعلیمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، اعلی و شمس (تصویری)محمود شحات انور51:07download button
205اعلیمحمود صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19محمود صدیق منشاوی 05:35download button
206اعلیمحمود صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19محمود صدیق منشاوی 05:35download button
207اعلیمحمود صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19محمود صدیق منشاوی 05:35download button
208اعلیمحمود صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19محمود صدیق منشاوی 05:35download button
209اعلیمحمود علی البناء - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-آخرمحمود علی البناء 04:12download button
210غاشیهحبیب الله پور احمدی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غاشیهحبیب الله پور احمدی06:19download button
211غاشیهحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غاشیه آیات 8-26حسن رضائیان05:08download button
212غاشیهحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غاشیه آیات 8-26 - صوتیحسن رضائیان05:08download button
213غاشیهعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غاشیه آیات 1-آخر ، شمس ، ضحی ، تین و هود (ع)عبدالباسط25:04download button
214غاشیهعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 35-41 ، غاشیه ، تین ، حمد و بقره آیات 1-5عبدالباسط40:09download button
215غاشیهعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 35-41 ، غاشیه ، تین ، حمد و بقره آیات 1-5عبدالباسط40:09download button
216غاشیهمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غاشیه ، ضحی ، تین ، انشراح و علق (قاهره - 1346 شمسی)مصطفی اسماعیل 22:23download button
217غاشیهمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر ، رحمن و غاشیهمصطفی اسماعیل 21:51download button
218غاشیههمخوانی قرآن کریم-سوره مبارکه غاشیه در حضور رهبر معظم انقلابهمخوانی قرآن کریم08:32download button
219غاشیهسوره غاشیه00:07:15download button
220فجراحمد دباغ-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجراحمد دباغ11:58download button
221فجرحسن دانش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و فجرحسن دانش 11:36download button
222فجرحسن دانش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و فجر - صوتیحسن دانش 11:36download button
223فجرحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات 1-26حسن رضائیان14:12download button
224فجرحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات 1-26 - صوتیحسن رضائیان14:12download button
225فجرحسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و فجر -صوتیحسین رستمی18:11download button
226فجرحسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و فجرحسین رستمی18:11download button
227فجرحسین فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 8-14 ، حمد ، کوثر و فجر آیات 27-آخر (تصویری)حسین فردی13:06download button
228فجرحسین فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 8-14 ، حمد ، کوثر و فجر آیات 27-آخر (صوتی)حسین فردی13:06download button
229فجرحسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء 8-14،حمد،فجر(تصویری)حسین قردی13:14download button
230فجرحسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء 8-14،حمد،فجر(صوتی)حسین قردی13:05download button
231فجرحسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات 151-152 و فجرحسین قردی24:32download button
232فجرحسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات 151-152 و فجرحسین قردی24:32download button
233فجرحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری ، فجر و کوثرحمیدرضا احمدی وفاdownload button
234فجرحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری ، فجر و کوثرحمیدرضا احمدی وفا23:44download button
235فجرسعید زنّاتی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری ، فجر و کوثرسعید زناتی 21:43download button
236فجرسعید زنّاتی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری ، فجر و کوثرسعید زناتی 21:43download button
237فجرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور و فجرسعید طوسی17:19download button
238فجرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور و فجر-صوتیسعید طوسی17:19download button
239فجرسوره المزمل 1-10 الفجر 1-30سوره المزمل 120:04download button
240فجرعباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فجر و شمس در حضور رهبر معظم انقلابعباس امام جمعه18:01download button
241فجرعباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فجر و شمس-صوتیعباس امام جمعه18:01download button
242فجرعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر به همراه زیرنویس انگلیسیعبدالباسط27:17download button
243فجرعبدالباسط محمد عبدالصمد -سوره فجر 26 تااخرعبدالباسط02:52download button
244فجرعزت یوسف العنانی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجرعزت یوسف العنانی06:06download button
245فجرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر - صوتیکریم منصوری14:17download button
246فجرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجرکریم منصوری14:17download button
247فجرکریم منصوری- تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 70 تا 79، فجر 27 تا 30-صوتیکریم منصوری00:15:51download button
248فجرمحمد حسین سبزعلی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و فجر (تصویری)محمد حسین سبزعلی 11:05download button
249فجرمحمد حسین سبزعلی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و فجر (صوتی)محمد حسین سبزعلی 11:05download button
250فجرمحمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مؤمنون آیات 20-22 و فجر آیات 1-14 در دمشق-سوریهمحمد صدیق منشاوی08:28download button
251فجرمحمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات 18-آخر ، فجر ، علق ، حمد و بقره آیات 1-5 و 285-آخرمحمد صدیق منشاوی46:27download button
252فجرمحمد علی عماد قاسم - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص و فجرمحمد علی عماد قاسم 17:31download button
253فجرمحمدتقی تسویه چی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر 27-30 - صوتیمحمدتقی تسویه چی 00:52download button
254فجرمحمدتقی تسویه چی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات 27-30 - تصویریمحمدتقی تسویه چی 02:16download button
255فجرمحمدتقی تسویه چی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر از ابتدامحمدتقی تسویه چی 11:36download button
256فجرمحمدحسین سبزعلی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجرمحمدحسین سبزعلی06:00download button
257فجرمحمدحسین سبزعلی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجرمحمدحسین سبزعلی06:00download button
258فجرمحمدرضا صفری - تلاوت مجلسی سوره های شمس آیات 1-8 و فجر آیات 27-30 (صوتی)محمدرضا صفری 07:16download button
259فجرمحمدرضا صفری - تلاوت مجلسی سوره های شمس آیات 1-8 و فجر آیات 27-30 (تصویری)محمدرضا صفری 07:16download button
260فجرمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات 15-30 - صوتیمصطفی اسماعیل 10:18download button
261فجرمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات 15-30 - تصویریمصطفی اسماعیل 10:18download button
262فجرکریم منصوری | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 70 تا 79، فجر 27 تا 3000:15:51download button
263فجرحسین فردی | تلاوت مجلسی سوره اعلی و فجر آیات 27 تا 3000:11:01download button
264بلداحمد شحات احمد سید - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص 83-88 و بلداحمد شحات احمد سید22:06download button
265بلداحمد شحات احمد سید - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص 83-88 و بلداحمد شحات احمد سید22:06download button
266بلدانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه سوره های توبه128-129 ، بلد و حمدانور شحات انور21:00download button
267بلدانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه سوره های توبه128-129 ، بلد و حمدانور شحات انور21:00download button
268بلدحامد شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ذاریات و بلدحامد شاکر نژاد26:06download button
269بلدحامد شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ذاریات و بلدحامد شاکر نژاد26:06download button
270بلدحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بلد ، نصر و حمدحامد شاکر نژاد21:49download button
271بلدحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه الرحمن و بلد 1435-1392حامد شاکر نژاد18:47download button
272بلدحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بلد ، نصر و حمدحامد شاکر نژاد21:49download button
273بلدحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه الرحمن و بلد در حرم مطهر حضرت معصومه (س) عاشورا 1435-1392حامد شاکر نژاد18:47download button
274بلدحامد شاکرنژاد - تلاوت سوره های نجم و بلد - صوتیحامد شاکر نژاد24:00download button
275بلدحامد شاکرنژاد - تلاوت سوره های نجم و بلد - تصویریحامد شاکر نژاد24:00download button
276بلدحجاج رمضان الهنداوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-18حجاج رمضان الهنداوی04:57download button
277بلدحسین فردی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات 11-15 ، بلد 1-20 و کوثرحسین فردی زاده20:25download button
278بلدحسین فردی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات 11-15 ، بلد 1-20 و کوثرحسین فردی زاده20:25download button
279بلدسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 101-112 بلد ایات 1-4 -صوتیسعید طوسی16:13download button
280بلدسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 101-112 بلد ایات 1-4سعید طوسی16:13download button
281بلدسوره بلد آیات: 88-1سوره بلد آیات: 8835:12download button
282بلدسوره بلد آیات: 88-1سوره بلد آیات: 8835:12download button
283بلدسوره های نوح - التکوير - الإنفطار - البلدسوره های نوح 22:30download button
284بلدشعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 186-195 ، حشر 21-آخر و بلد 1-18شعبان عبدالعزیز صیاد37:50download button
285بلدصالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حدید آیات 1-14 و بلد آیات 1-18صالح اطهری فرد27:00download button
286بلدصالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حدید آیات 1-14 و بلد آیات 1-18صالح اطهری فرد27:00download button
287بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه توبه آیات 18-29 ، بلد و قدرعبدالباسط39:57download button
288بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان ، بلد و ضحیعبدالباسطdownload button
289بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج و بلدعبدالباسط51:52download button
290بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم (س) آیات 1-36 و بلد آیات 1-16عبدالباسط45:08download button
291بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد-عبدالباسط- سوره بلد 1-4عبدالباسط00:00:49download button
292بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بلد ، شمس ، ضحی ، شرح ، تین ، علق و قدرعبدالباسط38:00download button
293بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بلد ، ضحی ، شرح ، تین و علقعبدالباسط19:10download button
294بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد - صوتیعبدالباسط04:44download button
295بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بلد ، شمس ، ضحی ، شرح ، تین ، علق و قدرعبدالباسط38:00download button
296بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بلد ، ضحی ، شرح ، تین ، علقعبدالباسط19:10download button
297بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد - تصویریعبدالباسط04:44download button
298بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات 23-41 و بلد آیات 1-18عبدالباسط44:47download button
299بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات 23-41 و بلد آیات 1-18عبدالباسط44:47download button
300بلدعبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد 1-18عبدالفتاح شعشاعی02:50download button
301بلدعبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد 1-18عبدالفتاح شعشاعی02:50download button
302بلدکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلدکریم منصوری11:35download button
303بلدکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه توبه آیات 111-116 و بلد- صوتیکریم منصوری26:44download button
304بلدکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-18کریم منصوری08:15download button
305بلدکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-18کریم منصوری09:51download button
306بلدکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-18- صوتیکریم منصوری08:15download button
307بلدکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه توبه آیات 111-116 و بلدکریم منصوری26:44download button
308بلدکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-18- صوتیکریم منصوری09:51download button
309بلدکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد- صوتیکریم منصوری11:35download button
310بلدمحمد احمد بسیونی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-12 (صوتی)محمد احمد بسیونی05:47download button
311بلدمحمدحسین سعیدیان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعراف آیات 156-158 و بلد آیات 1-آخرمحمدحسین سعیدیان 19:06download button
312بلدهاشم روغنی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و بلد (صوتی)هاشم روغنی 11:13download button
313بلدهاشم روغنی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و بلد (تصویری)هاشم روغنی 11:21download button
314بلدوحید نظریان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم سلام الله علیها و بلدوحید نظریان 17:40download button
315بلدسوره بلد00:11:11download button
316شمسابوالعینین شعیشع- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات 5-16 و شمس آیات 1-15ابوالعینین شعیشع23:51download button
317شمسابوالعینین شعیشع- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات 5-16 و شمسابوالعینین شعیشع26:31download button
318شمساحمد شحات الرزیقی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجر ، شمس و نصر آیات 85-آخراحمد شحات الرزیقی 23:14download button
319شمسامین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-10 و شمسامین پویا18:59download button
320شمسامین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل و شمسامین پویا18:51download button
321شمسامین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل و شمسامین پویا18:51download button
322شمسامین پویا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-10 و شمسامین پویا18:59download button
323شمسانور شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 53-68 و شمسانور شحات انور33:22download button
324شمسانور شحات انور - سوره آل عمران آیات 53 تا 68، شمس 1 تا 5انور شحات انور00:33:25download button
325شمسانور شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 53-68 و شمسانور شحات انور33:22download button
326شمسانور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره شمسانور شحات انور05:07download button
327شمسانور شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره شمسانور شحات انور05:07download button
328شمسحامد شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره کهف آیات 23-26 و شمسحامد شاکر نژاد14:25download button
329شمسحامد شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره کهف آیات 23-26 و شمسحامد شاکر نژاد14:25download button
330شمسحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و شمسحامد شاکر نژاد32:20download button
331شمسحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و شمسحامد شاکر نژاد26:38download button
332شمسحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و شمسحامد شاکر نژاد32:20download button
333شمسحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و شمسحامد شاکر نژاد26:38download button
334شمسحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، شمس و کوثر (تصویری)حامد شاکر نژاد20:34download button
335شمسحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 33-41 و شمس - صوتیحامد شاکر نژاد32:43download button
336شمسحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 33-41 و شمس - تصویریحامد شاکر نژاد32:43download button
337شمسحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، شمس و کوثر (صوتی)حامد شاکر نژاد20:34download button
338شمسحبیب الله پوراحمدی-تلاوت مجلسی سوره شمسحبیب الله پور احمدی03:37download button
339شمسحمید رضا عباسی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-48 و شمسحمید رضا عباسی 17:48download button
340شمسحمید رضا عباسی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-48 و شمس -صوتیحمید رضا عباسی 17:48download button
341شمسدکتر حسین کرمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمسدکتر حسین کرمی05:41download button
342شمسدکتر حسین کرمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمسدکتر حسین کرمی05:41download button
343شمسراغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 101-آخر ، شمس و نصرراغب مصطفی غلوش25:06download button
344شمسراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس - تصویریراغب مصطفی غلوش03:49download button
345شمسراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس - صوتیراغب مصطفی غلوش03:49download button
346شمسراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء علیهم السلام آیات 10-آخر ، شمس و نصرراغب مصطفی غلوش25:06download button
347شمسرهبر معظم انقلاب - تلاوت سوره مبارکه شمس به صورت ترتیلرهبر معظم انقلاب 01:36download button
348شمسسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور نجم و شمسسعید طوسی17:35download button
349شمسسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور نجم و شمس -صوتیسعید طوسی17:35download button
350شمسسعیدیان- تلاوت مجلسی سوره نور آیات 35 تا 38، شمسسعیدیان00:16:27download button
351شمسسوره شمس - تلاوت مجلسی جواد فروغیسوره شمس 00:04:45download button
352شمسسید طه حسینی - سوره مبارکه فاطر ، شمس - صوتیسید طه حسینی 12:17download button
353شمسسید محدی تاج زاده- سوره های مبارکه حشر ، شمس و حمدسید محدی تاج زاده17:55download button
354شمسسید محمد جواد حسینی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمسسید محمد جواد حسینی05:54download button
355شمسسید مهدی تاج زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، شمس و حمد- صوتیسید مهدی تاج زاده17:55download button
356شمسشهید خسرو عبدالکریمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس آیات 1-5شهید خسرو عبدالکریمی 00:44download button
357شمسعباس امام جمعه - تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات 21 تا 24، شمس-صوتیعباس امام جمعه12:07download button
358شمسعبدالباسط محمد عبدالصمد -سوره شمس 5تا8عبدالباسط00:00:34download button
359شمسعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمسعبدالباسط03:27download button
360شمسعبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح 27-29 ، شمس و علقعبدالفتاح طاروطی35:09download button
361شمسعبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح 27-29 ، شمس و علقعبدالفتاح طاروطی35:09download button
362شمسعزت یوسف العنانی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمسعزت یوسف العنانی04:03download button
363شمسعزت یوسف العنانی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، شمس ، ضحی ، شرح و تینعزت یوسف العنانی21:32download button
364شمسعلیرضا اسحاقی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مریم سلام الله علیها و شمس در حرم مطهر امام رضا علیه السلامعلیرضا اسحاقی15:28download button
365شمسکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های طه1-16 ، کوثر و شمس (محفل انس با قرآن شهرک شهید محلاتی)کریم منصوری21:47download button
366شمسکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های طه1-16 ، کوثر و شمس - صوتیکریم منصوری21:47download button
367شمسکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف 1-6 و شمسکریم منصوری16:55download button
368شمسکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف 1-6 و شمس- صوتیکریم منصوری16:55download button
369شمسگروه میعاد و معراج استان قم - همخوانی سوره های مبارکه فصلت آیات 30-36 و شمس در حضور رهبر معظم انقلاب - 1395/03/18گروه میعاد و معراج استان قم 11:45download button
370شمسمحسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و شمسمحسن حاجی حسنی کارگر 22:10download button
371شمسمحسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یاسین و شمسمحسن حاجی حسنی کارگر 17:43download button
372شمسمحمدحسین سعیدیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور آیات 35-38 و شمس آیات 1-10محمدحسین سعیدیان16:20download button
373شمسمحمدحسین سعیدیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور آیات 35-38 و شمس آیات 1-10محمدحسین سعیدیان16:20download button
374شمسمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده و شمسمحمود شحات انور21:43download button
375شمسمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مائده و شمسمحمود شحات انور21:41download button
376شمسمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات83-88-قصص-شمسمحمود شحات انور22:08download button
377شمسمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده و شمسمحمود شحات انور21:43download button
378شمسمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مائده و شمسمحمود شحات انور21:41download button
379شمسمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات83-88-قصص-شمسمحمود شحات انور22:08download button
380شمسمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 1-22 ، شمس ، حمد و بقره آیات 1-2محمود شحات انور30:56download button
381شمسمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 9-14 و شمسمحمود شحات انور24:09download button
382شمسمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمسمحمود شحات انور06:10download button
383شمسمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمسمحمود شحات انور06:10download button
384شمسمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 1-9 و شمس (صوتی)محمود شحات انور18:42download button
385شمسمحمود شحات انور - مائده آیات 110 تا 117، شمسمحمود شحات انور00:18:10download button
386شمسمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 9-14 و شمسمحمود شحات انور24:09download button
387شمسمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ، شمس و کوثر (کویت 1392 ه.ش) - تصویریمحمود شحات انور35:30download button
388شمسمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ، شمس و کوثر (کویت 1392 ه.ش) - صوتیمحمود شحات انور35:30download button
389شمسمرحوم محسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 189-194 و شمسمرحوم محسن حاجی حسنی کارگر download button
390شمسمرحوم محمد غفاری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمسمرحوم محمد غفاری 09:56download button
391شمسمرحوم محمد غفاری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس (تلاوتی نادر از استاد غفاری در مسجد النبی پونک)مرحوم محمد غفاری 09:56download button
392شمسمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس آیات 1-15 - تصویریمصطفی اسماعیل 04:26download button
393شمسمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق آیات 31-آخر ، ذاریات آیات 1-28 و شمس آیات 1-8مصطفی اسماعیل 39:32download button
394شمسمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شمس و علق آیات 1-5مصطفی اسماعیل 05:41download button
395شمسمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس آیات 1-15 - صوتیمصطفی اسماعیل 04:26download button
396شمسمنصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء شمس و کوثر -صوتیمنصور قصری زاده 19:53download button
397شمسمنصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء شمس و کوثرمنصور قصری زاده 19:53download button
398شمسمهدی عادلی-سوره نور آیات 35 تا 38، شمس 1 تا 9مهدی عادلی00:18:26download button
399شمسمهدی عادلی-سوره نور آیات 35 تا 38، شمس 1 تا 9مهدی عادلی00:18:26download button
400شمسمهدی عادلی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نوح و شمسمهدی عادلی 13:35download button
401شمسمهدی عادلی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نوح و شمسمهدی عادلی 13:35download button
402شمسانور شحات | سوره آل عمران آیات 53 تا 68، شمس 1 تا 500:33:25download button
403شمسعباس امام جمعه | تلاوت مجلسی سوره احزاب آیات 21 تا 24، شمس00:12:07download button
404شمسشحات محمد انور تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس06:20download button
405شمسسعیدیان | تلاوت مجلسی سوره نور آیات 35 تا 38، شمس00:16:27download button
406شمسمائده آیات 110 تا 117، شمس00:18:10download button
407شمسمحمد احمد شبیب تلاوت مجلسی سوره صافات ، انشراح ،شمس و ضحی به همراه زیرنویس انگلیسی23:08download button
408لیلخلیل الحصری - تلاوت قدیمی سوره مبارکه حج آیه 35 (مسجد خیف منا)خلیل الحصری01:21download button
409لیلخلیل الحصری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم و قمر (صوتی)خلیل الحصری13:19download button
410لیلخلیل الحصری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم و قمر (تصویری)خلیل الحصری13:19download button
411لیلخلیل الحصری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصصخلیل الحصری04:40download button
412لیلشحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه جمعه لیل تین و حمدشحات محمد انور21:29download button
413لیلعبدالجلیل بنّا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 33-36 - صوتیعبدالجلیل بنّا 04:36download button
414لیلعبدالجلیل بنّا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 33-36 - تصویریعبدالجلیل بنّا 04:36download button
415لیلعلیرضا ندّاف - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 129-139 و لیلعلیرضا ندّاف 20:54download button
416لیلمحمد هلیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 25-54محمد هلیل21:49download button
417لیلمحمد هلیل-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 25-54محمد هلیل21:51download button
418لیلمحمد هلیل -تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات 2-4 - تصویریمحمد هلیل 04:56download button
419لیلمحمد هلیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره (صوتی)محمد هلیل 12:57download button
420لیلمحمد هلیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 25-54محمد هلیل 21:56download button
421لیلمحمد هلیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره (تصویری)محمد هلیل 12:57download button
422لیلمحمد هلیل -تلاوت مجلسی سوره مبارکه رعد آیات 2-4 - صوتیمحمد هلیل 04:56download button
423لیلمهدی عادلی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه توبه ، لیل ، ضحی و شرحمهدی عادلی 15:45download button
424لیلمهدی عادلی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه توبه ، لیل ، ضحی و شرحمهدی عادلی 15:45download button
425ضحیابراهیم شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح - صوتیابراهیم شعشاعی 04:45download button
426ضحیابراهیم شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح - تصویریابراهیم شعشاعی 04:45download button
427ضحیاحمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر ، ضحی و انشراحاحمد احمد نعینع32:35download button
428ضحیاحمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر ، ضحی و انشراحاحمد احمد نعینع32:35download button
429ضحیاحمد احمد نعینع - تلاوت محلسی سوره مبارکه ضحیاحمد احمد نعینع03:10download button
430ضحیاحمد احمد نعینع - تلاوت محلسی سوره مبارکه ضحیاحمد احمد نعینع03:10download button
431ضحیاحمد محمد عامر - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی آیات 1-11احمد محمد عامر03:51download button
432ضحیاحمد محمد عامر - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی آیات 1-11احمد محمد عامر03:51download button
433ضحیاحمد مقیمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و ضحیاحمد مقیمی12:31download button
434ضحیانور شحات انور -تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 ، ضحی ،انشراح و علق - تصویریانور شحات انور16:36download button
435ضحیانور شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ضحی انشراح - تصویریانور شحات انور26:53download button
436ضحیانور شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ضحی انشراح - صوتیانور شحات انور26:53download button
437ضحیانور شحات انور -تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 ، ضحی ،انشراح و علق - صوتیانور شحات انور16:36download button
438ضحیحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر ، ضحی ، انشراححامد شاکر نژاد17:38download button
439ضحیحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر ، ضحی ، انشراححامد شاکر نژاد17:38download button
440ضحیحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 15-24 و ضحی و کوثرحامد شاکر نژاد25:24download button
441ضحیحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 15-24 و ضحی و کوثرحامد شاکر نژاد25:24download button
442ضحیحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم (ع) ، حاقه ، ضحی و انشراححامد شاکر نژاد23:55download button
443ضحیحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم (ع) ، حاقه ، ضحی و انشراححامد شاکر نژاد23:55download button
444ضحیحسن رضائیان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین - صوتیحسن رضائیان05:54download button
445ضحیحسن رضائیان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تینحسن رضائیان05:54download button
446ضحیحمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره زخرف ، ضحی ، انشراححمید شاکر نژاد33:49download button
447ضحیحمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زخرف ، ضحی و انشراححمید شاکر نژاد33:55download button
448ضحیحمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره زخرف ، ضحی ، انشراححمید شاکر نژاد33:49download button
449ضحیحمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زخرف ، ضحی و انشراححمید شاکر نژاد33:55download button
450ضحیحمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های نحل آیات 125-آخر ، ضحی و انشراححمید شاکر نژاد28:42download button
451ضحیحمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های نحل آیات 125-آخر ، ضحی و انشراححمید شاکر نژاد28:42download button
452ضحیدکتر احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر ، الرحمن ، ضحی ، شرح ، توحید ، ناس و حمددکتر احمد احمد نعینع49:14download button
453ضحیدکتر احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر ، الرحمن ، ضحی ، شرح ، توحید ، ناس و حمددکتر احمد احمد نعینع49:14download button
454ضحیدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (صوتی)دکتر احمد احمد نعینع01:59download button
455ضحیدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه دهر آیات 5-آخر ، ضحی و شرحدکتر احمد احمد نعینع34:03download button
456ضحیدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (تصویری)دکتر احمد احمد نعینع01:59download button
457ضحیدکتر حسین کرمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، ضحی و انشراح در آفریقادکتر حسین کرمی31:11download button
458ضحیدکتر حسین کرمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، ضحی و انشراح در آفریقادکتر حسین کرمی31:11download button
459ضحیراغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح ، ضحی ، انشراح و کوثر به همراه زیرنویس انگلیسیراغب مصطفی غلوش20:27download button
460ضحیراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحیراغب مصطفی غلوش04:09download button
461ضحیرأفت حسین-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 78-88 ، ضحی ، انشراح و علق آیات 1-8رأفت حسین21:44download button
462ضحیرأفت حسین-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زخرف آیات 81-89 و ضحیرأفت حسین11:02download button
463ضحیرأفت حسین - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طه آیات 98-114 و ضحی - صوتیرأفت حسین17:13download button
464ضحیرأفت حسین - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طه آیات 98-114 و ضحی - تصویریرأفت حسین17:13download button
465ضحیسعید طوسی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و ضحیسعید طوسی27:40download button
466ضحیسوره قاف آیات 13 تا 31 - سوره ضحی - سوره شرح و سوره تینسوره قاف آیات 13 تا 31 38:23download button
467ضحیسید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (صوتی)سید متولی عبدالعال 02:07download button
468ضحیسید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (تصویری)سید متولی عبدالعال 02:07download button
469ضحیسید محسن خدام حسینی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (صوتی)سید محسن خدام حسینی 04:07download button
470ضحیسید محسن خدام حسینی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (تصویری)سید محسن خدام حسینی 04:07download button
471ضحیسید محمد جواد حسینی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات 52-53 ضحی کوثر و حمدسید محمد جواد حسینی27:19download button
472ضحیعبد الوارث عبد العزیز الإمام-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات ۱۸ تا آخر و ضحی و شرح و تینعبد الوارث عبد العزیز الإمام34:17download button
473ضحیعبدالباسط-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه صف انفطار ضحی و انشراحعبدالباسط28:39download button
474ضحیعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات 58-77 و ضحیعبدالباسط20:45download button
475ضحیعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (تصویری)عبدالباسط02:02download button
476ضحیعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحیعبدالباسط02:17download button
477ضحیعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (صوتی)عبدالباسط04:38download button
478ضحیعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراحعبدالباسط05:58download button
479ضحیعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (تصویری)عبدالباسط04:38download button
480ضحیعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحیعبدالباسط04:29download button
481ضحیعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی (صوتی)عبدالباسط02:02download button
482ضحیعبدالعاطی ناصف - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه صف ، ضحی ، انشراح و کوثرعبدالعاطی ناصف 27:15download button
483ضحیعبدالعاطی ناصف - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه صف ، ضحی ، انشراح و کوثرعبدالعاطی ناصف 27:15download button
484ضحیعبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (تصویری)عبدالفتاح شعشاعی04:32download button
485ضحیعبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (صوتی)عبدالفتاح شعشاعی04:32download button
486ضحیعزت یوسف العنانی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، شرح و تینعزت یوسف العنانی14:42download button
487ضحیعلاء الدین احمد علی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، ضحی ، انشراح و کوثر - صوتیعلاء الدین احمد علی 25:54download button
488ضحیعلاء الدین احمد علی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، ضحی ، انشراح و کوثر - تصویریعلاء الدین احمد علی 25:54download button
489ضحیعلاءالدین احمد علی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، ضحی ، انشراح و کوثرعلاءالدین احمد علی25:32download button
490ضحیعلاءالدین احمد علی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 185-189 و ضحیعلاءالدین احمد علی20:32download button
491ضحیکریم منصوری-تلاوت مجلیسی سوره های مبارکه فتح ، ضحی و انشراحکریم منصوری22:21download button
492ضحیکریم منصوری-تلاوت مجلیسی سوره های مبارکه فتح ، ضحی و انشراح- صوتیکریم منصوری22:21download button
493ضحیمجموعه برنامه سراج (کارشناس: استاد حنیفی - تلاوت: منشاوی سوره مبارکه ضحی)مجموعه برنامه سراج (کارشناس: استاد حنیفی 49:37download button
494ضحیمحسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحیمحسن حاجی حسنی کارگر 04:06download button
495ضحیمحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 1-22 ، ضحی و شرحمحمد احمد بسیونی29:06download button
496ضحیمحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 1-22 ، ضحی و شرحمحمد احمد بسیونی29:06download button
497ضحیمحمد احمد بسیونی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و ضحی - تصویریمحمد احمد بسیونی29:27download button
498ضحیمحمد احمد بسیونی - سوره مبارکه نحل و ضحی - صوتیمحمد احمد بسیونی00:21:16download button
499ضحیمحمد احمد بسیونی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و ضحی - صوتیمحمد احمد بسیونی29:27download button
500ضحیمحمد احمد بسیونی - سوره مبارکه نحل - ضحی -تصویریمحمد احمد بسیونی00:21:16download button
501ضحیمحمد السید الضیف - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-10 و ضحی (صوتی)محمد السید الضیف 12:32download button
502ضحیمحمد السید الضیف - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-10 و ضحی (تصویری)محمد السید الضیف 12:32download button
503ضحیمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 77-85 و 110 الی آخر و ضحیمحمد اللیثی38:01download button
504ضحیمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 77-85 و ضحی آیات 110-آخرمحمد اللیثی38:01download button
505ضحیمحمد بدر حسین-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، ضحی و انشراحمحمد بدر حسین21:07download button
506ضحیمحمد جواد حسینی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، کوثر و حمد (تصویری)محمد جواد حسینی 11:45download button
507ضحیمحمد جواد حسینی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، کوثر و حمد (صوتی)محمد جواد حسینی 11:45download button
508ضحیمحمد شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و تین در محضر رهبر معظم انقلابمحمد شحات انور11:54download button
509ضحیمحمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه روم آیات 17-30 ، ضحی ، شرح ، حمد و بقره 1-5محمد صدیق منشاوی34:32download button
510ضحیمحمد عبد العزیز حصان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسرا آیات 78-85 ، ضحی ، شرح ، تین و قمرمحمد عبد العزیز حصّان47:25download button
511ضحیمحمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت آیات 1-19 ، ضحی و انشراح - تصویریمحمد عبدالعزیز عکاشه10:50download button
512ضحیمحمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت آیات 1-19 ، ضحی و انشراحمحمد عبدالعزیز عکاشه10:58download button
513ضحیمحمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت آیات 1-19 ، ضحی و انشراح - صوتیمحمد عبدالعزیز عکاشه10:50download button
514ضحیمحمد عبدالوهاب طنطاوی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و ضحیمحمد عبدالوهاب طنطاوی 24:40download button
515ضحیمحمد عبدالوهاب طنطاوی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و ضحیمحمد عبدالوهاب طنطاوی 24:40download button
516ضحیمحمد محمود عصفور-تلاوت مجلسی سوره های ابراهیم ، الضحی و انشراحمحمد محمود عصفور29:04download button
517ضحیمحمد محمود عصفور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم علیه السلام و ضحی - صوتیمحمد محمود عصفور 29:43download button
518ضحیمحمد محمود عصفور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم علیه السلام و ضحی - تصویریمحمد محمود عصفور 29:43download button
519ضحیمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص ، ضحی ، انشراح و علقمحمود شحات انور20:33download button
520ضحیمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، علق ، انشراح و ضحیمحمود شحات انور16:25download button
521ضحیمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری ، ضحی و کوثرمحمود شحات انور23:30download button
522ضحیمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری ، ضحی و کوثرمحمود شحات انور23:30download button
523ضحیمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، علق ، انشراح و ضحیمحمود شحات انور16:25download button
524ضحیمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص ، ضحی ، انشراح و علقمحمود شحات انور20:33download button
525ضحیمحمود علی البنّاء-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ملک و ضحیمحمود علی البنّاء24:34download button
526ضحیمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 13-31 ، ضحی ، شرح و تینمصطفی اسماعیل 38:06download button
527ضحیمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات ، ضحی ، انشراح و کوثرمهدی عادلی18:36download button
528ضحیمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، ضحی ، علق و انشراحمهدی عادلی26:41download button
529ضحیمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران ، ضحی ، علق و انشراحمهدی عادلی26:41download button
530ضحیمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات ، ضحی ، انشراح و کوثرمهدی عادلی18:36download button
531ضحیهاشم روغنی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراحهاشم روغنی 04:44download button
532ضحیوحید نظریان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و ضحیوحید نظریان 22:26download button
533ضحیسوره حشر آیات 18 تا آخر و سوره ضحی12:19download button
534ضحینجم، ضحی، انشراح00:32:48download button
535ضحیتلاوت تصویری بسیار شنیدنی از عبدالباسط عبدالصمد / سوره ضحی و انشراح00:06:18download button
536ضحیdownload button
537شرحعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شرح و تین - صوتیعبدالباسط04:21download button
538شرحعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شرح و تین - تصویریعبدالباسط04:21download button
539شرحسوره اعراف آیا180 تا 188 سوره شرح سوره تین سوره علق آیات 1 تا 520:19download button
540تینابوالعینین شعیشع-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم ، قمر و تین در بغدادابوالعینین شعیشع29:15download button
541تیناحمد محمد عامر-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه دخان ، انشراح و تیناحمد محمد عامر28:04download button
542تیناحمد محمد عامر-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه دخان ، انشراح و تیناحمد محمد عامر28:04download button
543تینجعفر فردی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تین 1373 در دوران نوجوانیجعفر فردی02:54download button
544تینحجاج رمضان الهنداوی-تلاوت سوره های اسراء-انشراح-تین-علق (تصویری)حجاج رمضان الهنداوی23:59download button
545تینحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های واقعه و تین - صوتیحسن رضائیان14:28download button
546تینحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های واقعه و تینحسن رضائیان14:28download button
547تینحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 124-131 و تین آیات 1-7- صوتیحسن رضائیان16:51download button
548تینحسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 124-131 و تین آیات 1-7حسن رضائیان16:51download button
549تینسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزّمّل و تینسعید طوسی16:59download button
550تینسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزّمّل و تین -صوتیسعید طوسی16:59download button
551تینشعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، حاقه ، تین و علقشعبان عبدالعزیز صیاد22:15download button
552تینعباس امام جمعه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین -صوتیعباس امام جمعه13:10download button
553تینعباس امام جمعه - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 108-آخر و تینعباس امام جمعه06:18download button
554تینعباس امام جمعه - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 108-آخر و تین -صوتیعباس امام جمعه06:18download button
555تینعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه 151 الی آخر و تین - همراه با زیرنویس انگلیسی (صوتی)عبدالباسط27:42download button
556تینعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه 151 الی آخر و تین - همراه با زیرنویس انگلیسی (تصویری)عبدالباسط27:42download button
557تینکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ، تین و کوثر در محضر رهبر معظم انقلاب 1393/04/08کریم منصوری12:10download button
558تینکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ، تین و کوثر - صوتیکریم منصوری12:10download button
559تینکریم منصوری-تلاوت مجلسی آیات مبارکه 23 تا 30 سوره های مبارکه اسراء و سوره تینکریم منصوری17:16download button
560تینکریم منصوری-تلاوت مجلسی آیات مبارکه 23 تا 30 سوره های مبارکه اسراء و سوره تین در 31 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم-خرداد1393کریم منصوری17:16download button
561تینمحسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت سوره مبارکه تین در جوار خانه خدامحسن حاجی حسنی کارگر 04:40download button
562تینمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تین و علقمحمد اللیثی04:04download button
563تینمحمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین در حضور رهبر معظم انقلابمحمد جواد پناهی14:16download button
564تینمحمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و تین در حضور رهبر معظم انقلابمحمد جواد پناهی14:16download button
565تینمحمد سید الضیف-تلاوت مجلسی سوره های أسراء ، إنشراح ، تینمحمد سید الضیف16:33download button
566تینمحمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سورهای تین آیات 1-آخر و قدرمحمدجواد پناهی04:49download button
567تینمحمدجواد پناهی- تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 105 تا 111 و سوره تینمحمدجواد پناهی14:22download button
568تینمحمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سورهای تین آیات 1-آخر و قدرمحمدجواد پناهی04:49download button
569تینمحمود محمد الخشت - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تین آیات 1-آخر و علق 1-8محمود محمد الخشت 05:02download button
570تینمرحوم محمد علی اوحدی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تینمرحوم محمد علی اوحدی 02:45download button
571تینیونس عربجزی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تینیونس عربجزی 05:05download button
572تینسوره تین و علق00:03:49download button
573تینمحمدجواد پناهی | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 105 تا 111 و سوره تین00:14:22download button
574علقابوالعینین شعیشع- تلاوت مجلسی سوره میارکه علقابوالعینین شعیشع05:26download button
575علقابوالعینین شعیشع- تلاوت آیات 89-آخر سوره مبارکه حجر و سوره مبارکه علقابوالعینین شعیشع11:00download button
576علقاحمد یوسف الأزهری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر و علقاحمد یوسف الأزهری 23:35download button
577علقتلاوت سید محمدجواد حسینی - سوره مبارکه فتح - علق - در محضر مقام معظم رهبری - رمضان 97تلاوت سید محمدجواد حسینی 00:15:00download button
578علقجعفر فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه رعد و علقجعفر فردی18:54download button
579علقحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره توبه ایات128-129-علق1-8حامد شاکر نژاد15:22download button
580علقحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره توبه ایات128-129-علق1-8حامد شاکر نژاد15:22download button
581علقحمیدرضا احمدی وفا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 1-4 علق و کوثرحمیدرضا احمدی وفا13:41download button
582علقحمیدرضا احمدی وفا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 1-4 علق و کوثرحمیدرضا احمدی وفا13:41download button
583علقحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 21-25 ، علق و نصرحمیدرضا احمدی وفا23:43download button
584علقحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 21-25 ، علق و نصرحمیدرضا احمدی وفا23:43download button
585علقراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 35-41 و علق آیات 1-5 - صوتیراغب مصطفی غلوش23:04download button
586علقراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 35-41 و علق آیات 1-5 - تصویریراغب مصطفی غلوش23:04download button
587علقرحیم خاکی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-8رحیم خاکی 03:25download button
588علقرحیم خاکی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-8رحیم خاکی 03:25download button
589علقسعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-18سعید زناتی 04:21download button
590علقسعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-18سعید زناتی 04:21download button
591علقصالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-19 و علق (تصویری)صالح اطهری فرد21:47download button
592علقصالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-19 و علق (صوتی)صالح اطهری فرد21:47download button
593علقعبدالمنعم طوخی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، انفطار و علق آیات 1-5عبدالمنعم طوخی44:49download button
594علقفتحی حسن الملیجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح و علق در حضور رهبر معظم انقلابفتحی حسن الملیجی14:55download button
595علقفتحی حسن الملیجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح و علق در حضور رهبر معظم انقلابفتحی حسن الملیجی14:55download button
596علقکامل یوسف البهتیمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات 58-آخر ، قیامت و علق آیات 1-5کامل یوسف البهتیمی 33:56download button
597علقکامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات 58 تا آخر ، قیامة و علق آیات 1-5کامل یوسف بهتیمی 33:36download button
598علقمجموعه برنامه سراج (کارشناس: استاد سیف - تلاوت: محمد صدیق منشاوی سوره های مبارکه حشر و علق) جلسه دوممجموعه برنامه سراج (کارشناس: استاد سیف 59:24download button
599علقمحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزمل و علقمحمد احمد بسیونی17:10download button
600علقمحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مزمل و علق در حضور رهبر معظم انقلابمحمد احمد بسیونی17:10download button
601علقمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده ، علق و زلزال به همراه زیرنویس انگلیسیمحمد اللیثی23:59download button
602علقمحمد حسین سعیدیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات107-آخر و علق آیات 1-14محمد حسین سعیدیان23:17download button
603علقمحمد حسین سعیدیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات107-آخر و علق آیات 1-14محمد حسین سعیدیان23:17download button
604علقمحمد حسین سعیدیان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 107 الی آخر و علق آیات 1-14 - صوتیمحمد حسین سعیدیان 23:46download button
605علقمحمد حسین سعیدیان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 107 الی آخر و علق آیات 1-14 - تصویریمحمد حسین سعیدیان 23:46download button
606علقمحمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-19محمد صدیق منشاوی06:58download button
607علقمحمداحمد بسیونی - سوره مزّمل آیات 1 تا 19، علق 1 تا 5محمداحمد بسیونی 00:16:47download button
608علقمحمود صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و علق - تصویریمحمود صدیق منشاوی 21:13download button
609علقمحمود صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و علق - صوتیمحمود صدیق منشاوی 21:13download button
610علقمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-5 - صوتیمصطفی اسماعیل 01:12download button
611علقمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-5 - تصویریمصطفی اسماعیل 01:12download button
612علقوحید نظریان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم علیه السلام و علقوحید نظریان 18:28download button
613علقبسیونی | سوره مزّمل آیات 1 تا 19، علق 1 تا 500:16:47download button
614قدراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم و قدر-صوتیاحمد ابوالقاسمی16:22download button
615قدراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه 160 و قدر در محضر رهبر معظم انقلاب 1393/04/08احمد ابوالقاسمی15:24download button
616قدراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم و قدراحمد ابوالقاسمی16:22download button
617قدراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیه 160 و قدر در محضر رهبر معظم انقلاب-صوتیاحمد ابوالقاسمی15:24download button
618قدرانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر و حشرانور شحات انور12:31download button
619قدرانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر و حشرانور شحات انور12:31download button
620قدرپورزرگری -تلاوت مجلسی سوره زمر آیات 53 تا 70، قدر -صوتیپورزرگری 00:21:06download button
621قدرجعفر فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر و قدرجعفر فردی18:02download button
622قدرجعفر فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-48 و قدر (تصویری)جعفر فردی20:37download button
623قدرجعفر فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-48 و قدر (صوتی)جعفر فردی20:37download button
624قدرحجت الاسلام رفیعی - تلاوت سوره های مبارکه انسان و قدر - صوتیحجت الاسلام رفیعی 30:42download button
625قدرحجت الاسلام رفیعی - تلاوت سوره های مبارکه انسان و قدر - تصویریحجت الاسلام رفیعی 30:42download button
626قدرحسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر و قدرحسین فردی11:16download button
627قدرحسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر، حمد، توحید، قدر، کوثرحسین فردی14:15download button
628قدرحسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر و قدرحسین فردی11:16download button
629قدرحسین فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر، حمد، توحید، قدر، کوثر - تصویریحسین فردی14:15download button
630قدرحسین فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر، حمد، توحید، قدر، کوثر - صوتیحسین فردی14:15download button
631قدردکتر حسین کرمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، غافر و قدردکتر حسین کرمی16:29download button
632قدردکتر حسین کرمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، غافر و قدردکتر حسین کرمی16:29download button
633قدرراغب مصطفی غلوش - تلاوت محلسی سوره های مبارکه ق و قدر آیات 1-5 (تصویری)راغب مصطفی غلوش05:29download button
634قدرراغب مصطفی غلوش - تلاوت محلسی سوره های مبارکه ق و قدر آیات 1-5 (صوتی)راغب مصطفی غلوش05:29download button
635قدررضا مدیر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات 10-14 و قدر (صوتی)رضا مدیر 08:44download button
636قدررضا مدیر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات 10-14 و قدر (تصویری)رضا مدیر 08:44download button
637قدرصالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انفطار و قدرصالح اطهری فرد15:01download button
638قدرصالح اطهری فرد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انفطار و قدرصالح اطهری فرد15:01download button
639قدرعبدالباسط-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قدرعبدالباسط02:59download button
640قدرعلیرضا بایرامی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قدرعلیرضا بایرامی02:39download button
641قدرعلیرضا سبحانی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فصّلت آیات 30-36 و قدرعلیرضا سبحانی11:01download button
642قدرقاسم رضیعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و قدرقاسم رضیعی14:52download button
643قدرقاسم رضیعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و قدرقاسم رضیعی14:52download button
644قدرمحسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء علیهم السلام آیات 101-108 و قدر - صوتیمحسن حاجی حسنی کارگر 15:14download button
645قدرمحسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء علیهم السلام آیات 101-108 و قدر - تصویریمحسن حاجی حسنی کارگر 15:14download button
646قدرمحمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و قدرمحمدجواد پناهی14:09download button
647قدرمحمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و قدرمحمدجواد پناهی14:09download button
648قدرمحمدرضا - پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه جن آیات 18-28 ، مزمل و قدر (تصویری)محمدرضا 19:39download button
649قدرمحمدرضا - پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه جن آیات 18-28 ، مزمل و قدر (صوتی)محمدرضا 19:39download button
650قدرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر آیات 7-20 و قدر-صوتیمحمدرضا پورزرگری17:38download button
651قدرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر آیات 7-20 و قدرمحمدرضا پورزرگری17:38download button
652قدرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و قدر-صوتیمحمدرضا پورزرگری14:16download button
653قدرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات 53-70 و قدر -صوتیمحمدرضا پورزرگری21:19download button
654قدرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و قدرمحمدرضا پورزرگری14:16download button
655قدرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات 53-70 و قدرمحمدرضا پورزرگری21:19download button
656قدرمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قدر -صوتیمحمدرضا پورزرگری 03:16download button
657قدرمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قدرمحمدرضا پورزرگری 03:16download button
658قدرمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 13 الی آخر و قدرمحمدرضا پورزرگری 18:16download button
659قدرمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قدر - تصویریمحمدرضا پورزرگری 03:09download button
660قدرمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قدر - صوتیمحمدرضا پورزرگری 03:09download button
661قدرمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 13 الی آخر و قدر -صوتیمحمدرضا پورزرگری 18:16download button
662قدرمحمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر و نصرمحمود علی البنا 03:00download button
663قدرمسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های احزاب و قدرمسعود سیاح گرجی15:44download button
664قدرمسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 ، قدر و کوثرمسعود سیاح گرجی15:20download button
665قدرمسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های احزاب و قدرمسعود سیاح گرجی15:44download button
666قدرمسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 ، قدر و کوثرمسعود سیاح گرجی15:20download button
667قدرمهدی عادلی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 183-186 و قدر - تصویریمهدی عادلی 19:32download button
668قدرمهدی عادلی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 183-186 و قدر - صوتیمهدی عادلی 19:32download button
669قدرهمخوانی قرآن کریم-گروه قدر سوره مبارکه انعام آیات 151-157 در محضر رهبر معظم انقلابهمخوانی قرآن کریم11:05download button
670قدرپورزرگری | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات 53 تا 70، قدر00:21:06download button
671قدرجعفر فردی تلاوت سوره های مبارکه انفطار و قدر در حضور رهبر معظم انقلاب07:40download button
672قدرمحمد شحات محمد انور تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قدر بینه زلزال به همراه زیرنویس انگلیسی10:44download button
673قدرdownload button
674بینهحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و بینه (تصویری)حمیدرضا احمدی وفا19:06download button
675بینهحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجسی سوره های مبارکه طه 1-14 و بینهحمیدرضا احمدی وفا17:13download button
676بینهحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجسی سوره های مبارکه طه 1-14 و بینهحمیدرضا احمدی وفا17:13download button
677بینهحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و بینه (صوتی)حمیدرضا احمدی وفا19:06download button
678بینهشحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه (صوتی)شحات محمد انور05:13download button
679بینهشحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه (تصویری)شحات محمد انور05:13download button
680بینهعبد الفتاح شعشاعی-سوره مبارکه انفال آیه60 به بعد-سوره مبارکه بینهعبد الفتاح شعشاعی25:42download button
681بینهعبد الفتاح شعشاعی-سوره مبارکه انفال آیه60 به بعد-سوره مبارکه بینهعبد الفتاح شعشاعی25:42download button
682بینهکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم آیات 23-25 و بینه- صوتیکریم منصوری44:40download button
683بینهکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم آیات 23-25 و بینهکریم منصوری44:40download button
684بینهکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8 (صوتی)کریم منصوریdownload button
685بینهکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8 (تصویری)کریم منصوریdownload button
686بینههمخوانی زیبای گروه تواشیح بینه اصفهان - تلاوت سوره مبارکه آل عمرانهمخوانی زیبای گروه تواشیح بینه اصفهان 05:38download button
687زلزالدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات 75-78 ، زلزال ، حمد و بقره (صوتی)دکتر احمد احمد نعینع13:00download button
688زلزالدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج آیات 75-78 ، زلزال ، حمد و بقره (تصویری)دکتر احمد احمد نعینع13:00download button
689زلزالدکتر حسین کرمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زلزال و قصص (صوتی)دکتر حسین کرمی07:05download button
690زلزالدکتر حسین کرمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زلزال و قصص (تصویری)دکتر حسین کرمیdownload button
691زلزالسوره زلزال00:01:51download button
692عادیاتحسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم و عادیاتحسین قردی14:22download button
693عادیاتحسین قردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم و عادیاتحسین قردی14:22download button
694عادیاتدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه عادیات - تصویریدکتر احمد احمد نعینع03:34download button
695عادیاتدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه عادیات - صوتیدکتر احمد احمد نعینع03:34download button
696عادیاتمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و عادیات -صوتیمحمدرضا پورزرگری22:45download button
697عادیاتمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و عادیاتمحمدرضا پورزرگری22:45download button
698عادیاتاحمد نعینع | فتح 27 تا آخر، نجم 1 تا 18، عادیات، کوثر00:17:11download button
699قارعهجهانبخش فرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مؤمنون و قارعه (صوتی)جهانبخش فرجی 09:02download button
700قارعهجهانبخش فرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مؤمنون و قارعه (تصویری)جهانبخش فرجی 09:02download button
701قارعهحمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم و قارعهحمید شاکر نژاد25:58download button
702قارعهحمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم و قارعهحمید شاکر نژاد25:58download button
703قارعهشحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قارعه ، ناس ، حمد و بقره آیات 1-5شحات محمد انور29:08download button
704قارعهعبدالفتاح طاروطی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 41-45 ، یس 1-12 و قارعهعبدالفتاح طاروطی28:51download button
705قارعهعبدالفتاح طاروطی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 41-45 ، یس 1-12 و قارعهعبدالفتاح طاروطی28:51download button
706تکاثرراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات 49-آخر ، آلعمران آیات 1-33 و تکاثرراغب مصطفی غلوش28:35download button
707عصرحسین ایزدی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-42 و عصر (صوتی)حسین ایزدی 07:01download button
708عصرحسین ایزدی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-42 و عصر (تصویری)حسین ایزدی 07:01download button
709عصرمحمدحسین سعیدیان-تلاوت مجلسی سوره های مزمل و عصرمحمدحسین سعیدیان10:10download button
710عصرمحمدحسین سعیدیان-تلاوت مجلسی سوره های مزمل و عصرمحمدحسین سعیدیان10:10download button
711فیلزنان و بیداری اسلامی (فیلم بیانات)00:32:36download button
712قریشانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، قریش ، کوثر و نصرانور شحات انور25:26download button
713قریشانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، قریش ، کوثر و نصرانور شحات انور25:26download button
714قریشحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و قریش (تصویری)حامد شاکر نژاد13:25download button
715قریشحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و قریش (صوتی)حامد شاکر نژاد13:25download button
716قریشسید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قریشسید متولی عبدالعال 05:30download button
717قریشسید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قاف آیات 31 ای آخر و قریشسید متولی عبدالعال 22:59download button
718قریشعبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مجادله آیات 7-13 و قریشعبدالفتاح طاروطی27:05download button
719قریشعبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مجادله آیات 7-13 و قریشعبدالفتاح طاروطی27:05download button
720قریشقاسم مقدمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 5-18،قریشقاسم مقدمی 16:40download button
721قریشمتولی عبد العال - آل عمران 95-104 - قریشمتولی عبد العال 33:17download button
722قریشمحمد احمد شبیب - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح ایات 27-آخر ، حاقه آیات 1-24 و قریشمحمد احمد شبیب 38:54download button
723قریشمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های واقعه و قریشمهدی عادلی16:15download button
724قریشمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های واقعه و قریشمهدی عادلی16:15download button
725کوثراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر-صوتیاحمد ابوالقاسمی12:09download button
726کوثراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های تحریم و کوثر - صوتیاحمد ابوالقاسمی13:56download button
727کوثراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثر- صوتیاحمد ابوالقاسمی13:45download button
728کوثراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثراحمد ابوالقاسمی13:45download button
729کوثراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های تحریم و کوثراحمد ابوالقاسمی13:56download button
730کوثراحمد ابوالقاسمی- تلاوت مجلسی سوره شوری آیات 22 تا 28، کوثر-صوتیاحمد ابوالقاسمی12:54download button
731کوثراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-48 ، تحریم 11-12 و کوثراحمد ابوالقاسمی11:41download button
732کوثراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثراحمد ابوالقاسمی12:09download button
733کوثراحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 38-48 ، تحریم 11-12 و کوثر-صوتیاحمد ابوالقاسمی11:41download button
734کوثراحمد ابوالقاسمی - تلاوت مجلسی سوره های کوثر و ابراهیم آیات 73-74- صوتیاحمد ابوالقاسمی22:08download button
735کوثراحمد ابوالقاسمی - تلاوت مجلسی سوره های کوثر و ابراهیم آیات 73-74احمد ابوالقاسمی22:08download button
736کوثراحمد شحات احمد سید-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 193-آخر و کوثر -صوتیاحمد شحات احمد سید14:44download button
737کوثراحمد شحات احمد سید-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 193-آخر و کوثراحمد شحات احمد سید14:44download button
738کوثرامین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات 94-100 و کوثر(صوتی)امین پویا20:33download button
739کوثرامین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-19 و کوثر (صوتی)امین پویا19:16download button
740کوثرامین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام آیات 94-100 و کوثر(تصویری)امین پویا20:41download button
741کوثرامین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیات 1-19 و کوثر (تصویری)امین پویا19:16download button
742کوثرانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات 9-13 ، کوثر و نصرانور شحات انور24:24download button
743کوثرانور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات 9-13 ، کوثر و نصرانور شحات انور24:24download button
744کوثرانور شحات انور - سوره آل عمران آیات 149 تا 153، کوثرانور شحات انور00:18:06download button
745کوثرپورزرگری - تلاوت مجلسی سوره بقره آیات 284 تا 286، کوثر -صوتیپورزرگری 00:16:25download button
746کوثرجعفر فردی-تلاوت مجلسی سوره های نور و کوثرجعفر فردی13:48download button
747کوثرجعفر فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه هود آیات 41-45 و کوثرجعفر فردی21:51download button
748کوثرجعفر فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه هود و کوثرجعفر فردی17:08download button
749کوثرجعفر فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات 73-75 و کوثرجعفر فردی13:19download button
750کوثرجعفر فردی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انعام 101-103 و کوثرجعفر فردی15:28download button
751کوثرحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و کوثر در حرم مطهر رضوی-میلاد امام رضا علیه السلام 1393حامد شاکر نژاد14:22download button
752کوثرحامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و کوثر در حرم مطهر رضوی-میلاد امام رضا علیه السلام 1393حامد شاکر نژاد14:22download button
753کوثرحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و کوثرحامد شاکر نژاد05:16download button
754کوثرحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و کوثرحامد شاکر نژاد05:16download button
755کوثرحبیب الله پوراحمدی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء و کوثرحبیب الله پور احمدی09:20download button
756کوثرحجت الاسلام سید محمدجواد موسوی درچه ای - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 285-286 - کوثر (تصویری)حجت الاسلام سید محمدجواد موسوی درچه ای 13:19download button
757کوثرحجت الاسلام سید محمدجواد موسوی درچه ای - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 285-286 - کوثر (صوتی)حجت الاسلام سید محمدجواد موسوی درچه ای 13:19download button
758کوثرحجت الاسلام شجاع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور و کوثرحجت الاسلام شجاع 14:52download button
759کوثرحجت الاسلام شجاع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثر (تصویری)حجت الاسلام شجاع 09:21download button
760کوثرحجت الاسلام شجاع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثر (صوتی)حجت الاسلام شجاع 09:21download button
761کوثرحسین رستمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حدید آیات 1-9 و کوثر - صوتیحسین رستمی03:09download button
762کوثرحسین رستمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء و کوثرحسین رستمی12:54download button
763کوثرحسین رستمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حدید آیات 1-9 و کوثر - تصویریحسین رستمی03:09download button
764کوثرحسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات 31-61 و کوثرحسین فردی16:52download button
765کوثرحسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات 31-61 و کوثرحسین فردی16:52download button
766کوثرحمید رحیمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثر (تصویری)حمید رحیمی 09:13download button
767کوثرحمید رحیمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثر (صوتی)حمید رحیمی 09:13download button
768کوثرحمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 29-35 و کوثرحمید شاکر نژاد22:49download button
769کوثرحمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 29-35 و کوثرحمید شاکر نژاد22:49download button
770کوثرحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فصلت آیات 39 الی آخر و کوثر (صوتی)حمیدرضا احمدی وفا14:26download button
771کوثرحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 40-48 و کوثر در حضور رهبر معظم انقلاب - تصویریحمیدرضا احمدی وفا05:53download button
772کوثرحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 40-48 و کوثر در حضور رهبر معظم انقلاب - صوتیحمیدرضا احمدی وفا05:53download button
773کوثرحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فصلت آیات 39 الی آخر و کوثر (تصویری)حمیدرضا احمدی وفا14:26download button
774کوثرحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های اسراء آیات 77-87 ، کوثرحمیدرضا احمدی وفا13:43download button
775کوثرحمیدرضا احمدی وفا - تلاوت مجلسی سوره های اسراء آیات 77-87 ، کوثرحمیدرضا احمدی وفا13:43download button
776کوثردکتر مسعود نیکدستی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و کوثردکتر مسعود نیکدستی16:02download button
777کوثردکتر مسعود نیکدستی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و کوثردکتر مسعود نیکدستی16:02download button
778کوثرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور و کوثرسعید طوسی14:04download button
779کوثرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ایات 1-20 و کوثرسعید طوسی17:25download button
780کوثرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ایات 1-20 و کوثر -صوتیسعید طوسی17:25download button
781کوثرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور و کوثر -صوتیسعید طوسی14:04download button
782کوثرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثرسعید طوسی18:30download button
783کوثرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر -صوتیسعید طوسی18:30download button
784کوثرسعید طوسی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، کوثر و توحیدسعید طوسی16:21download button
785کوثرسعید طوسی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات 78-84 ، نصر و کوثر-صوتیسعید طوسی14:22download button
786کوثرسعید طوسی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات 78-84 ، نصر و کوثرسعید طوسی14:22download button
787کوثرسید حسین سید طاهر البرزنجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و کوثرسید حسین سید طاهر البرزنجی 14:23download button
788کوثرسید متولی عبدالعال-تلاوت مجلسی سوره های مائده و انسان و کوثرسید متولی عبدالعال27:10download button
789کوثرسید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده آیات 55-56 و کوثرسید متولی عبدالعال 05:01download button
790کوثرسید محمد جواد حسینی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 189-194 و کوثرسید محمد جواد حسینی13:45download button
791کوثرسید محمد جواد حسینی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ایات 8-12 و کوثرسید محمد جواد حسینی26:49download button
792کوثرسید محمد جواد موسوی دورچه ای-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثرسید محمد جواد حسینی13:30download button
793کوثرسید محمدجواد حسینی-تلاوت مجلسی سوره هود و سوره کوثرسید محمد جواد حسینی32:22download button
794کوثرسید مهدی تاج زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه و کوثرسید مهدی تاج زاده15:00download button
795کوثرشحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره مبارکه کوثرشحات محمد انور03:26download button
796کوثرعباس حسنی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 77-87 و کوثر (صوتی)عباس حسنی 12:17download button
797کوثرعباس حسنی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 77-87 و کوثر (تصویری)عباس حسنی 12:17download button
798کوثرعلی محمود شمیث - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان 15-29 و کوثر (تصویری)علی محمود شمیث 10:59download button
799کوثرعلی محمود شمیث - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان 15-29 و کوثر (صوتی)علی محمود شمیث 10:59download button
800کوثرقاسم رضیعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه کوثر در حرم مصهر رضوی (میلاد امام رضا 1393)قاسم رضیعی01:42download button
801کوثرقاسم رضیعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه کوثرقاسم رضیعی01:42download button
802کوثرقاسم رضیعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسرا -آیات 78- 87 وکوثر(تصویری)قاسم رضیعی19:30download button
803کوثرقاسم رضیعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسرا -آیات 78- 87 وکوثر(صوتی)قاسم رضیعی19:23download button
804کوثرقاسم رضیعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیان 58-71 و کوثرقاسم رضیعی19:52download button
805کوثرقاسم رضیعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیان 58-71 و کوثرقاسم رضیعی19:52download button
806کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر ایات 29-35 و کوثرکریم منصوری19:16download button
807کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مائده آیات 54-56 ، نصر و کوثرکریم منصوری16:55download button
808کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر ایات 29-35 و کوثر- صوتیکریم منصوری19:16download button
809کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده آیات 54-58 و کوثر - صوتیکریم منصوری19:38download button
810کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مائده آیات 54-58 و کوثرکریم منصوری19:38download button
811کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر و کوثر - صوتیکریم منصوری21:50download button
812کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مائده آیات 54-56 ، نصر و کوثر - صوتیکریم منصوری16:55download button
813کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر ، الرحمن و کوثرکریم منصوری17:02download button
814کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر ، الرحمن و کوثر - صوتیکریم منصوری17:02download button
815کوثرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر و کوثرکریم منصوری21:50download button
816کوثرکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طه و کوثر (تصویری)کریم منصوری14:53download button
817کوثرکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طه و کوثر (صوتی)کریم منصوری14:53download button
818کوثرمحسن حاجی حسنی کارگر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء و کوثرمحسن حاجی حسنی کارگر 22:13download button
819کوثرمحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و کوثرمحمد احمد بسیونی22:47download button
820کوثرمحمد احمد بسیونی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و کوثرمحمد احمد بسیونی22:47download button
821کوثرمحمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های فرقان و کوثرمحمد جواد پناهی15:09download button
822کوثرمحمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات 27-29 و کوثرمحمد جواد پناهی17:47download button
823کوثرمحمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های فرقان و کوثرمحمد جواد پناهی15:09download button
824کوثرمحمد جواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات 27-29 و کوثرمحمد جواد پناهی17:47download button
825کوثرمحمد حسن موحدی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، کوثر و حمد (تصویری)محمد حسن موحدی 11:58download button
826کوثرمحمد حسن موحدی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، کوثر و حمد (صوتی)محمد حسن موحدی 11:58download button
827کوثرمحمد حسین سعیدیان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثرمحمد حسین سعیدیان 11:54download button
828کوثرمحمد حسین سعیدیان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثرمحمد حسین سعیدیان 11:54download button
829کوثرمحمد رضا پور زرگری-تلاوت مجلسی سوره های شوری و انسان و کوثر بهمراه مفهوم آیاتمحمد رضا پور زرگری24:30download button
830کوثرمحمد رضا پور زرگری-تلاوت مجلسی سوره های شوری و انسان و کوثر بهمراه مفهوم آیاتمحمد رضا پور زرگری24:30download button
831کوثرمحمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و کوثرمحمدجواد پناهی15:11download button
832کوثرمحمدجواد پناهی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و کوثرمحمدجواد پناهی15:11download button
833کوثرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور و کوثرمحمدرضا پورزرگری20:34download button
834کوثرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های شوری و انسان و کوثر-صوتیمحمدرضا پورزرگری24:30download button
835کوثرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور و کوثر -صوتیمحمدرضا پورزرگری20:34download button
836کوثرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثر- صوتیمحمدرضا پورزرگری11:16download button
837کوثرمحمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و کوثرمحمدرضا پورزرگری11:16download button
838کوثرمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های نساء آیات 174-176 و کوثرمحمود شحات انور13:21download button
839کوثرمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نساء آیات 174-176 و کوثرمحمود شحات انور13:29download button
840کوثرمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های انسان و کوثر (در حضور رهبر معظم انقلاب)محمود شحات انور14:34download button
841کوثرمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های نساء آیات 174-176 و کوثرمحمود شحات انور13:21download button
842کوثرمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نساء آیات 174-176 و کوثرمحمود شحات انور13:29download button
843کوثرمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های انسان و کوثر (در حضور رهبر معظم انقلاب)محمود شحات انور14:34download button
844کوثرمحمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب 40-48 و کوثرمحمود شحات انور23:54download button
845کوثرمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 35-41 ، کوثر ، حمد و بقره آیات 1-2محمود شحات انور24:10download button
846کوثرمرتضی شکوری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حدید 19-23- کوثرمرتضی شکوری 14:06download button
847کوثرمسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 77-85 و کوثر (صوتی)مسعود سیاح گرجی 20:20download button
848کوثرمسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 77-85 و کوثر (تصویری)مسعود سیاح گرجی 20:20download button
849کوثرمسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات 77-85 و کوثر - تصویریمسعود سیاح گرجی 20:18download button
850کوثرمسعود سیاح گرجی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات 77-85 و کوثر - صوتیمسعود سیاح گرجی 20:19download button
851کوثرمصطفی یادگاری- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور و کوثرمصطفی یادگاری16:63download button
852کوثرمنصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره های فرقان61-72 و کوثرمنصور قصری زاده 13:27download button
853کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثرمنصور قصری زاده 17:47download button
854کوثرمنصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و کوثرمنصور قصری زاده 12:13download button
855کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثر- صوتیمنصور قصری زاده 17:47download button
856کوثرمنصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و کوثر -صوتیمنصور قصری زاده 12:13download button
857کوثرمنصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره های فرقان61-72 و کوثر - صوتیمنصور قصری زاده 13:27download button
858کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 70 تا 82، کوثر-صوتیمنصور قصری زاده 17:55download button
859کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثرمنصور قصری زاده 17:32download button
860کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 189-194 و کوثر (تصویری)منصور قصری زاده 15:16download button
861کوثرمنصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره زمر آیات 73 تا 75، حمد، کوثر- صوتیمنصور قصری زاده 18:40download button
862کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثر - صوتیمنصور قصری زاده 17:32download button
863کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و کوثر-صوتیمنصور قصری زاده 20:07download button
864کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احژاب و کوثرمنصور قصری زاده 20:07download button
865کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و کوثر- صوتیمنصور قصری زاده 07:29download button
866کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و کوثرمنصور قصری زاده 07:29download button
867کوثرمنصور قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران آیات 189-194 و کوثر (صوتی)منصور قصری زاده 15:16download button
868کوثرمنصوری قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل و کوثر (صوتی)منصوری قصری زاده 14:05download button
869کوثرمنصوری قصری زاده - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل و کوثر (تصویری)منصوری قصری زاده 14:05download button
870کوثرمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های زمر و کوثرمهدی عادلی04:02download button
871کوثرمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور و کوثرمهدی عادلی11:30download button
872کوثرمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور و کوثرمهدی عادلی11:30download button
873کوثرمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های زمر و کوثر در مدینه منوره (ایام حج 12393/06/27)مهدی عادلی04:02download button
874کوثرمهدی عادلی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نور و کوثرمهدی عادلی11:30download button
875کوثرمهدی قره شیخ لو-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و کوثرمهدی قره شیخ لو08:26download button
876کوثرمهدی قره شیخ لو-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و کوثرمهدی قره شیخ لو08:26download button
877کوثراحمد ابوالقاسمی | تلاوت مجلسی سوره شوری آیات 22 تا 28، کوثر00:12:54download button
878کوثرسادات فاطمی | تلاوت مجلسی سوره حدید آیات 1 تا 7، کوثر00:10:52download button
879کوثرسوره توبه آيات 128 و 129، احزاب 1تا 3 و کوثر00:07:39download button
880کوثرمنصور قصری زاده | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات 70 تا 82، کوثر00:17:55download button
881کوثراحمد نعینع | انسان آیات 5 تا آخر، کوثر (فایل تصویری)00:14:30download button
882کوثرحجرات آیات 15 تا آخر، کوثر00:23:21download button
883کوثرانور شحات | سوره آل عمران آیات 149 تا 153، کوثر00:18:06download button
884کوثرمنصور قصری زاده | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات 73 تا 75، حمد، کوثر00:18:40download button
885کوثرسوره نصر، توحید و کوثر00:03:03download button
886کوثراحمد نعینع | انسان آیات 5 تا آخر، کوثر00:20:58download button
887کوثرپورزرگری | تلاوت مجلسی سوره بقره آیات 284 تا 286، کوثر00:16:25download button
888کافرونهادی موحد امین - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه هود (ع) و کافرون (تصویری)هادی موحد امین 09:14download button
889کافرونهادی موحد امین - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه هود (ع) و کافرون (صوتی)هادی موحد امین 09:14download button
890نصرامین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و نصر - صوتیامین پویا15:54download button
891نصرامین پویا - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات 23-31 و نصر - تصویریامین پویا15:54download button
892نصرحسن دانش - تلاوت سوره های مبارکه توبه آیات 20-22 و نصرحسن دانش 04:55download button
893نصرحسین یزدان پناه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل و نصرحسین یزدان پناه9:25download button
894نصرحسین یزدان پناه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل و نصرحسین یزدان پناه9:25download button
895نصردکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (صوتی)دکتر احمد احمد نعینع02:25download button
896نصردکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (تصویری)دکتر احمد احمد نعینع02:25download button
897نصردکتر احمد احمد نعینع تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق آیات 6-8 و نصردکتر احمد احمد نعینع05:49download button
898نصردکتر احمد احمد نعینع تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق آیات 6-8 و نصر در محضر رهبر معظم انقلابدکتر احمد احمد نعینع05:49download button
899نصرراغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نصر و بقره (مسجد بلال تهران-1368)راغب مصطفی غلوش26:08download button
900نصرراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (تصویری)راغب مصطفی غلوش04:14download button
901نصرراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (صوتی)راغب مصطفی غلوش04:14download button
902نصرراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات 284-آخر و نصرراغب مصطفی غلوش26:05download button
903نصرراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصرراغب مصطفی غلوش2:24download button
904نصرسعید زناتی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، نصر ،فاتحه و بقرهسعید زناتی 32:54download button
905نصرسعید زناتی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، نصر ،فاتحه و بقره به همراه ترجمه انگلیسیسعید زناتی 32:54download button
906نصرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات96-98 و سوره مبارکه نصر -صوتیسعید طوسی14:30download button
907نصرسعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات96-98 و سوره مبارکه نصرسعید طوسی14:30download button
908نصرسعید طوسی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات 27-آخر و نصرسعید طوسی11:36download button
909نصرسعیدیان - آل عمران آیات 194 و 195، نصرسعیدیان 00:06:39download button
910نصرسید سعید-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و نصرسید سعید14:26download button
911نصرطاروطی - تلاوت مجلسی سوره انبیاء آیات 101 تا 112، نصرطاروطی 00:17:38download button
912نصرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج و نصرکریم منصوری07:00download button
913نصرکریم منصوری--تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نصر و فتحکریم منصوری08:20download button
914نصرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیه 20 و نصرکریم منصوری13:58download button
915نصرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 90-91 و نصر - صوتیکریم منصوری08:12download button
916نصرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج و نصر - صوتیکریم منصوری07:00download button
917نصرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزمل آیه 20 و نصر - صوتیکریم منصوری13:58download button
918نصرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 90-91 و نصرکریم منصوری08:12download button
919نصرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نصر و فتح - صوتیکریم منصوری08:20download button
920نصرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ، نصر ، فاتحة الکتابکریم منصوری21:32download button
921نصرکریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء ، نصر ، فاتحة الکتاب - صوتیکریم منصوری21:32download button
922نصرکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر - صوتیکریم منصوری02:30download button
923نصرکریم منصوری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر - تصویریکریم منصوری02:30download button
924نصرمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و نصر (صوتی)محمد اللیثی11:20download button
925نصرمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء و نصر به همراه زیرنویس انگلیسی (تصویری)محمد اللیثی11:20download button
926نصرمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 70-87 و نصر (صوتی)محمدرضا پورزرگری 24:33download button
927نصرمحمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسراء آیات 70-87 و نصر (تصویری)محمدرضا پورزرگری 24:33download button
928نصرمسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 21-25 و نصرمسعود سیاح گرجی12:18download button
929نصرمسعود سیاح گرجی- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و نصرمسعود سیاح گرجی12:17download button
930نصرمسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 21-25 و نصرمسعود سیاح گرجی12:18download button
931نصرمهدی عادلی- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج و نصرمهدی عادلی19:40download button
932نصرمهدی عادلی- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حج و نصرمهدی عادلی19:40download button
933نصرنصرالدین طوبار - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیهانصرالدین طوبار 28:58download button
934نصروحید نظریان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و نصروحید نظریان 13:10download button
935نصرطاروطی | تلاوت مجلسی سوره انبیاء آیات 101 تا 112، نصر00:17:38download button
936نصرسعیدیان | آل عمران آیات 194 و 195، نصر00:06:39download button
937نصرسورة المزمل آیات 1 تا 9 و سورة الأعلى و سوره نصر13:29download button
938نصرراغب مصطفی غلوش تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (صوتی)02:17download button
939نصرراغب مصطفی غلوش تلاوت مجلسی سوره مبارکه نصر (تصویری)02:17download button
940اخلاصراغب مصطفی غلوش - تلاوت مجلسی سوره مبارکه اخلاصراغب مصطفی غلوش00:57download button
941اخلاصمصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 13-آخر ، قاف و انشراح و اخلاصمصطفی اسماعیل49:04download button
942فلقمحمد اللیثی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه توحید ، فلق ، ناس ، فاتحه و بقره به همراه زیرنویس انگلیسیمحمد اللیثی09:09download button
943بلد،شمس،قریشابوالعینین شعیشع- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 15-آخر ، ق 1-11 ، بلد ، شمس و قریشابوالعینین شعیشع29:19download button
944اعلی،غاشیهاحمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعلی و غاشیهاحمد ابوالقاسمی12:33download button
945ضحی،اخلاصاحمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره های اسراء ، ضحی ، انشراح و اخلاصاحمد احمد نعینع33:26download button
946ضحی،اخلاصاحمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره های اسراء ، ضحی ، انشراح و اخلاصاحمد احمد نعینع33:26download button
947نازعات،شمس،کوثراحمد شحات احمد سید-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسرا آیات7 تا 12 و سوره های مبارکه نازعات،شمس،کوثر(صوتی)احمد شحات احمد سید30:06download button
948نازعات،شمس،کوثراحمد شحات احمد سید-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسرا آیات7 تا 12 و سوره های مبارکه نازعات،شمس،کوثر(تصویری)احمد شحات احمد سید30:14download button
949نازعات،شمس،کوثراحمد شحات احمد سید-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسرا آیات7 تا 12 و سوره های مبارکه نازعات،شمس،کوثر(صوتی)احمد شحات احمد سید30:14download button
950بینه،زلزالاحمد محمد عامر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بینه و زلزال (تصویری)احمد محمد عامر11:29download button
951بینه،زلزالاحمد محمد عامر - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بینه و زلزال (صوتی)احمد محمد عامر11:29download button
952فجر،بلدحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فجر ، بلد ، حمد ، نصر ، بقرهحامد شاکر نژاد26:33download button
953فجر،بلدحامد شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فجر ، بلد ، حمد ، نصر ، بقرهحامد شاکر نژاد26:33download button
954قریش،ماعونحسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر ، قریش و ماعونحسین فردی12:25download button
955قریش،ماعونحسین فردی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر ، قریش و ماعونحسین فردی12:25download button
956اعلی،فجرحسین فردی - تلاوت مجلسی سوره اعلی و فجر آیات 27 تا 30حسین فردی00:11:01download button
957اعلی،فجرحسین فردی زاده-سوره های اعلی و فجرحسین فردی زاده10:59download button
958اعلی،فجرحسین فردی زاده-سوره های اعلی و فجر(تصویری)حسین فردی زاده10:59download button
959فجر،بلدحمید شاکرنژاد - تلاوت مجلسی سوره رعد آیات 38 تا 43، فجر 27 تا 30، بلدحمید شاکر نژاد00:21:21download button
960علق،زلزالدکتر احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح 27-29 ، علق ، زلزال ، حمد و بقره 1-5دکتر احمد احمد نعینع35:49download button
961علق،زلزالدکتر احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح 27-29 ، علق ، زلزال ، حمد و بقره 1-5دکتر احمد احمد نعینع35:49download button
962علق،زلزالدکتر احمد احمد نعینع-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح 27-29 ، علق ، زلزال ، حمد و بقره 1-5دکتر احمد احمد نعینع35:49download button
963اعلی،شمسدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه رعد 3-14 ، اعلی ، شمس و کوثردکتر احمد احمد نعینع23:40download button
964اعلی،شمسدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه رعد 3-14 ، اعلی ، شمس و کوثردکتر احمد احمد نعینع23:40download button
965شرح،کافرون،اخلاص،فلقدکتر احمد احمد نعینع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات 1-17 و 49-آخر ، الرحمن آیات 1-27 ، شرح ، کافرون ، اخلاص ، فلق و ناسدکتر احمد احمد نعینع44:56download button
966بروج،بلدراغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج و شمس و بلد و تینراغب مصطفی غلوش22:57download button
967ضحی،عادیات،قارعه،تکاثرراغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی-انشراح-تین-علق-قدر-بیّنه-زلزال-عادیات-قارعه-تکاثر-عصر با زیرنویس فارسی و انگلیسیراغب مصطفی غلوش29:36download button
968نبا،فجر،قریشراغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء فجر و قریشراغب مصطفی غلوش28:55download button
969زلزال،عادیاتسعید پرویزی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غافر ، زلزال و عادیاتسعید پرویزی19:16download button
970نبا،فجر،بلدسعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء ، فجر و بلدسعید زناتی 32:41download button
971نبا،فجر،بلدسعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء ، فجر و بلدسعید زناتی 32:41download button
972اعلی،اخلاص،فلقسعید مسلم - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ممتحنه آیات 10-آخر ، اعلی ، لیل ، زلزال ، اخلاص ، فلق ، ناس ، حمد و بقرهسعید مسلم 26:37download button
973تکویر،بلدسعید مسلم - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نوح علیه السلام آیات 15-آخر ، تکویر ، انفطار و بلدسعید مسلم 22:41download button
974شرح،اخلاصسوره حجرات آیات 13 تا آخر - سوره ق - سوره شرح و سوره اخلاصسوره حجرات آیات 13 تا آخر 49:11download button
975نازعات،بلدسوره فرقان آیات 58 تا آخر - سوره رحمن آیات 1 تا 28 - سوره نازعات آیات 15 تا 41 و سوره بلد آیات 1 تا 3سوره فرقان آیات 58 تا آخر 01:01:44download button
976شمس،فلقسوره های الرعد 15-31 الشمس 1-15 الشرح 1-8 الفلق 1-5سوره های الرعد 1538:49download button
977شمس،فلقسوره های الرعد 15-31 الشمس 11-15 الشرح 1-8 الفلق 1-5سوره های الرعد 1538:50download button
978اخلاص،فلقسوره های الممتحنة 10-13 الأعلي 1-19 الليل 1-21 الزلزلة 1-8 الإخلاص 1 -4 الفلق 1-5 الناس 1-6 الفاتحة 1-7 البقرة 284-286سوره های الممتحنة 1027:44download button
979نازعات،اخلاص،فلقسوره های غافر 55-68 نازعات26-41 اخلاص1-4 فلق1-5سوره های غافر 5544:57download button
980بلد سید حسین موسوی بلده - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 93- آخرسید حسین موسوی بلده 40:23download button
981بلد سید حسین موسوی بلده - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیات 53- آخرسید حسین موسوی بلده 18:09download button
982بلد سید محسن موسوی بلده - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 18-26 - تصویریسید محسن موسوی بلده 09:57download button
983بلد سید محسن موسوی بلده - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 285-286 (تصویری)سید محسن موسوی بلده 04:12download button
984بلد سید محسن موسوی بلده - کلاس درس استاد - تصویریسید محسن موسوی بلده 20:15download button
985بلد سید محسن موسوی بلده - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 18-26 - صوتیسید محسن موسوی بلده 09:57download button
986بلد سید محسن موسوی بلده - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 285-286 (صوتی)سید محسن موسوی بلده 04:12download button
987بلد سید محسن موسوی بلده - کلاس درس استاد - صوتیسید محسن موسوی بلده 20:15download button
988شمس،تکاثرشحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف آیات 107-آخر ، شمس ، ضحی ، زلزال و تکاثرشحات محمد انور28:44download button
989ضحی،عادیاتشحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و عادیاتشحات محمد انور29:26download button
990قدر،همزه،فلقشحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه هود آیات 120-123 ، قدر ، همزه و فلق - سال 1369 در خانه استاد اصل محمدی (صوتی)شحات محمد انور17:17download button
991قدر،همزه،فلقشحات محمد انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه هود آیات 120-123 ، قدر ، همزه و فلق - سال 1369 در خانه استاد اصل محمدی (تصویری)شحات محمد انور17:17download button
992قریش،کافرونشحات محمد انور - تات مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات 83-آخر ، انفطار ، قریش ، کوثر و کافرونشحات محمد انور33:36download button
993اعلی،فجر،بلدشعبان عبدالعزیز صیاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعلی، فجر، بلد، شمس، لیلشعبان عبدالعزیز صیاد25:56download button
994طارق،بلدشعبان عبدالعزیز صیاد-تلاوت مجلسی سوره فتح-حشر-طارق-بلدشعبان عبدالعزیز صیاد35:30download button
995ضحی،عادیات،قارعه،تکاثر،فیلشعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح ، تین ، علق ، قدر ، بینه ، زلزال ، عادیات ، قارعه ، تکاثر ، همزه ، فیل - صوتیشعبان عبدالعزیز صیاد24:07download button
996ضحی،عادیات،قارعه،فیلشعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح ، تین ، علق ، قدر ، بینه ، زلزال ، عادیات ، قارعه ، تکاثر ، هزه ، فیل - صوتیشعبان عبدالعزیز صیاد24:07download button
997ضحی،عادیات،قارعه،فیلشعبان عبدالعزیز صیاد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح ، تین ، علق ، قدر ، بینه ، زلزال ، عادیات ، قارعه ، تکاثر ، همزه ، فیل - تصویریشعبان عبدالعزیز صیاد24:07download button
998فجر،اخلاصصالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شعراء آیات 52-68 ، فجر و اخلاصصالح اطهری فرد21:59download button
999فجر،اخلاصصالح اطهری فرد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شعراء آیات 52-68 ، فجر و اخلاصصالح اطهری فرد21:59download button
1000اعلی،غاشیه،اخلاص،فلقعبدالباسط-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اعلی ، غاشیه ، اخلاص ، فلق ، ناس ، حمد و بقرهعبدالباسط26:09download button
1001تکویر،فجرعبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر و تکویر و فجرعبدالباسط27:58download button
1002طارق،بلدعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه توبه آیات 18-29 ، طارق ، بلد و قدرعبدالباسط37:40download button
1003نبا،تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات 49 تا آخر ، الرحمن آیات 1-17 ، نباء 31 تا آخر ، تکویر ، ضحی ، شرح ، حمد ، بقرهعبدالباسط37:21download button
1004نبا،تکویرعبدالباسط محمد عبدالصمد - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات 49-آخر ، الرحمن آیات 1-17 ، نباء آیات 31-آخر ، تکویر ، ضحی ، شرح ، حمد و بقرهعبدالباسط37:21download button
1005بینه،قریش،ماعونعبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف ، بینه ، قریش و ماعونعبدالفتاح شعشاعی23:51download button
1006بینه،قریش،ماعونعبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف ، بینه ، قریش و ماعون به همراه زیرنویس انگلیسیعبدالفتاح شعشاعی23:51download button
1007طارق،غاشیهعبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، غاشیه و فجرعبدالفتاح شعشاعی27:22download button
1008طارق،غاشیهعبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، غاشیه و فجرعبدالفتاح شعشاعی27:22download button
1009بلد،قریشعبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 15-آخر ، ق آیات 1-11 ، بلد ، شمس و قریشعبدالفتاح شعشاعی29:19download button
1010بروج،طارق،اعلیعبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج ، اعلی و طارقعبدالفتاح طاروطی22:51download button
1011بروج،طارق،اعلیعبدالفتاح طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج ، اعلی و طارقعبدالفتاح طاروطی22:51download button
1012بروج،طارق،اعلیعبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج طارق-اعلیعبدالفتاح طاروطی22:59download button
1013بروج،طارق،اعلیعبدالفتاح علی الطاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج طارق-اعلی (حرم مطهر رضوی)عبدالفتاح طاروطی22:59download button
1014بروج،اعلیعبدالفتاح علی طاروطی- سوره بروج آیات 11 تا 19، اعلیعبدالفتاح طاروطی00:22:43download button
1015طارق،اعلیعبدالوهاب طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و اعلیعبدالوهاب طاروطی22:55download button
1016طارق،اعلیعبدالوهاب طاروطی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق و اعلیعبدالوهاب طاروطی22:55download button
1017بروج،طارقمحمد احمد بسیونی - سوره بروج آیات 11 تا 22، طارق و قدرمحمد احمد بسیونی00:20:06download button
1018ضحی،فلقمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح ، تین ، علق ، قدر ، توحید ، فلق (صوتی)محمد اللیثی17:25download button
1019ضحی،فلقمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح ، تین ، علق ، قدر ، توحید ، فلق (تصویری)محمد اللیثی17:25download button
1020نبا،تکویر،مطففینمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات 31-آخر ، تکویر و مطففین آیات 18-28محمد اللیثی36:56download button
1021نبا،تکویر،مطففینمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات 31 الی آخر ، تکویر ، مطففین آیات 18-28محمد اللیثی36:56download button
1022نبا،نازعاتمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات 31 الی آخر ، نازعات آیات 26 الی آخر و انفطارمحمد اللیثی32:12download button
1023نبا،نازعاتمحمد اللیثی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات 31-آخر ، نازعات آیات 26-آخر و انفطارمحمد اللیثی32:12download button
1024ضحی،عادیاتمحمد شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، علق ، قدر ، بیّنه و عادیات به همراه ترجمه انگلیسیمحمد شحات انور29:18download button
1025بلد،قریشمحمد شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف ، بلد ، شمس و قریش آیات 101-آخرمحمد شحات انور22:20download button
1026طارق،اعلی،غاشیه،تکاثرمحمد شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف ، طارق ، تکاثر ، عادیات ، اعلی و غاشیهمحمد شحات انور41:54download button
1027عبس،تکویرمحمد شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه عبس ، تکویر و انفطارمحمد شحات انور27:37download button
1028قارعه،تکاثرمحمد شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مومنون ، قارعه ، تکاثر و قیامةمحمد شحات انور32:51download button
1029طارق،فجرمحمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات 18-آخر ، طارق ، فجر ، حم و بقره 1-5محمد صدیق منشاوی45:40download button
1030فجر،قارعه،همزه،اخلاصمحمد صدیق منشاوی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات 69-89 ، فجر ، علق ، قارعه ، همزه و اخلاصمحمد صدیق منشاوی31:51download button
1031بروج،طارقمحمد عبد العزیز حصّان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج و طارقَمحمد عبد العزیز حصّان36:29download button
1032نبا،قارعه،همزه،قریش،ماعونمحمد عبد العزیز حصان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء ، زلزال ، قارعه ، همزه ، قریش و ماعونمحمد عبد العزیز حصّان47:25download button
1033بروج،طارقمحمد عبدالعزیز حصّان-تلاوت مجلسی سوره های بروج و طارقمحمد عبد العزیز حصّان36:28download button
1034بروج،طارق،اعلیمحمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج آیات 11-آخر ، طارق و اعلی آیات 1-11محمد عبد العزیز حصّان37:12download button
1035زلزال،قارعه،تکاثر،عصرمحمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه دهر آیات 23-آخر ، مرسلات ، زلزال ، قارعه ، تکاثر و عصرمحمد عبد العزیز حصّان53:28download button
1036تکویر،فجرمحمدتقی تسویه چی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر آیات 18 تا آخر و تکویر و فجر آیات 27 تا آخرمحمدتقی تسویه چی 17:52download button
1037طارق،بلدمحمدتقی تسویه چی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق بلد حمد آیات 1-5محمدتقی تسویه چی 15:07download button
1038شمس،قریشمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 15 -17 و شمس و قریش و کوثرمحمود شحات انور23:55download button
1039شمس،قریشمحمود شحات انور - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد 15 -17 و شمس و قریش و کوثرمحمود شحات انور23:55download button
1040اعلی،فجرمحمود علی البناء-نلاوت مجلسی سوره های مبارکه یس ، اعلی و فجرمحمود علی البناء31:12download button
1041بلد،اخلاصمسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف ، بلد و اخلاصمسعود سیاح گرجی19:42download button
1042بلد،اخلاصمسعود سیاح گرجی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه کهف ، بلد و اخلاصمسعود سیاح گرجی19:42download button
1043نازعات،طارقمصطفی اسماعیل-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم ، نازعات ، طارق و انشراحمصطفی اسماعیل36:58download button
1044طارق،اخلاصمصطفی اسماعیل - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ق 31-آخر ، ذاریات 1-30 ، طارق و اخلاصمصطفی اسماعیل 34:15download button

درباره ما

این سامانه با همت مجمع خیرین قرآنی روستایی استان اصفهان و موسسه خیریه مهر فضیلت و با همکاری اتحادیه موسسات قرآنی استان سیستان و بلوچستان و سایر اتحادیه های استانی که بخواهند در این طرح مشارکت نمایند. در راستای توسعه و آموزش حفظ جزء سی ام قرآن کریم با نقش شتاب دهنده ، تسهیل گر ، در مهرماه سال 1401 راه اندازی شده است.امید است با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان - اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان و سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان - اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان - کانون فرهنگی امور مساجد استان اصفهان و همه موسسات مردمی و دولتی بتواند سهم اندکی در توسعه فرهنگ قرآن کریم و عترت بردارد.

تماس با ما

آدرس مجمع خیرین قرآنی و روستایی اصفهان:

اصفهان،خیابان عسگریه – چهارراه دشتستان-خیابان دشتستان شمالی – انتهای بن بست 37 (فروردین )-پلاک 11

کد پستی : 8199773331

شماره تماس: 60-35676859 031

پست الکترونیک

 

header

مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان

سایت احسن الحدیث

redirect

ورود به ستاد اجرائی قرآنی احسن الحدیث

 

خلاصه ای از سایت

ستاد  قرآنی احسن الحدیث (مرکز نشر معارف قرآن و نهج البلاغه اصفهان) از سال 1387 با هدف توسعه و نشر تفسیر قرآن کریم در سراسر کشور  آغاز به کار نمود و به حمد خداوند منان با پشتوانه عظیم الهی و ​دعای چهارده معصوم علیهم السلام وبا همکاری مراکز بزرگ قرآنی در سطح کشور بخصوص مهد قرآن، جامعه القرآن، دارالقرآن الکریم و حوزه های علمیه و ...  با حمایت چند تن از خیرین گرانقدر گام‌های بلندی را در زمینه انتشار آثار تفسیری قرآن کریم بخصوص آثار مفسر اندیشمند و فرزانه دکتر محمدعلی انصاری با روش برگزاری مسابقات تفسیری  برداشته است و توانسته بیش از حدود هفتصد هزار نفر را بطور مستقیم در این مسابقات سازماندهی نماید و قریب یک هزار و دویست جایزه کمک هزینه کربلا و مشهد مقدس را برای برگزیدگان در این مسابقات تأمین و پرداخت نماید.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...

 

 

 

سایت روستانت

redirect

ورود به سایت

بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی که با شماره 25509 در اداره ثبت شرکت ها و با شماره مجوز  187877/83/8/1 در وزارت کشور به ثبت رسیده است با هدف کمک به رفع محرومیت از مناطق محروم کشور و با اولویت روستاهای کشور تاسیس گردیده است.جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...

 

 

سایت موسسه بیان هدایت نور

redirect

ورود به سایت

 

پایگاه اطلاع رسانی و آرشیو کلیه آثار و محصولات استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری.

 

سایت مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان

redirect

ورود به سایت

خلاصه ای از سایت

این موسسه باهدف ارزشمندتوان افزایی مسئولین،مربیان وفعالین قرآنی سراسرکشوربه همت عالی فرهیختگان قرآنی استان درنیمه دوم سال  1392تأسیس شد.

برنامه هاوچشم اندازموسسه:

  • حمایت ویژه آموزشی ازموسسات وخانه های قرآنی
  • حمایت وپشتیبانی آموزشی وعلمی ازمراکزونهادهای فرهنگی وهرگونه فعالیتی که درجهت احیاءوارتقاءفرهنگ قرآنی غیردولتی وگسترش مذهب برحق جعفری وحمایت معنوی وعلمی درجهت ایجادتشکلهای خیرین قرآنی دراستان اصفهان ونقاط محروم ومستعدکشوروبرقراری سازوکارهای حمایتی مرتبط جهت نشرفرهنگ ومعارف قرآن به خصوص درمناطق محروم کشور  
  • اشاعه فرهنگ قرآنی ونهج البلاغه و صحیفه سجادیه وعلوم اهلبیت علیهم السلام ازطریق توسعه فعالیتهای قرآنی درمساجدوکانونهای فرهنگی قرآنی سراسرکشور

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...

 

سایت کاراوب

redirect

ورود به سایت

خلاصه ای از سایت

سایت کاراوب، سامانه جامع اشتغال و کارآفرینی توسط بخش مدیریت پایگاه اطلاع رسانی خیریه های کشور طراحی و پیاده سازی شده است. لازم به توضیح است بعد از بهره برداری از سایت پایگاه اطلاع رسانی خیریه های کشور (www.khairieh.ir) به دلیل اهمیت توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور عزیزمان و تقاضاهای وصول شده به مدیریت پایگاه مزبور به این نتیجه رسید که با استفاده از بانک اطلاعات موجود در سایت و سایر اطلاعات و جمع آوری کلیه مبانی که در خصوص اشتغال و کارآفرینی امکان دستیابی آن وجود دارد اقدام، و در این سایت بنام کاراوب karaweb.ir متعلق به خیریه شهید محمد گلشیرازی برای بهره برداران بارگزاری شود.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...

سایت بنیاد صحیفه سجادیه

redirect

ورود به سایت

خلاصه ای از سایت

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 زیر نظر مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان تاسیس گردید. امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...